Robust fiber

Starten för projektet var 1 september 2015 och har utvidgats till fyra delar där certifiering är en del. PTS är projektägare och har upphandlat en projektledare. Stadsnätsföreningen har varit med i processen för upphandling av projektledare och dess kravställning av innehållet. Läs mer på http;//www.robustfiber.se

Styrgruppen kommer att bestå av representanter från PTS, Stadsnätsföreningen, Skanova, IT & Telekomföretagen, IP-Only, SKL samt Bredbandsforum. Ansvarig från Stadsnätsföreningen är Jimmy Persson.

De fyra delar som projektet kommer att ta hand om är:

1. Utveckla vägledning och rekommendationer för anläggning av fibernät

I detta delprojekt ingår att sammanställa befintligt dokumentation av beskrivningar av nät, noder, anläggningstekniker samt hur detta ska dokumenteras till en samlad vägledning. Vägledningen ska även innehålla en sammanställning över lämpliga val såsom typ av material vad gäller prestanda och kvalitet samt metoder för förläggning av materialet.

Vägledningen ska rikta sig till branschens intressenter och handläggare vid myndigheter, kommuner och landsting. Vägledningen bör därför vara interaktiv och utformad så att användare kan fördjupa sig i valda delar via länkar eller på annat sätt.

Vägledningen ska även utformas så att den bl.a. kan användas för utbildningssyfte, som rekommendationer vid ansökan om bidrag och vid besiktningar samt som tekniskt stöd vid upphandling.


2. Rekommendation om val av anläggningsteknik

Vid infrastrukturprojekt används ofta metoder som inte är anpassade för fiberinfrastruktur. Konsekvensen av detta är att projekten blir ineffektiva både vad gäller arbete och kostnader. Att försöka bibehålla massor, ex grus, sand och makadam på plats för återanvändning i anläggningsprojekt för återställning är både kostnadseffektivt och en miljöanpassad åtgärd. Särskilt mindre aktörer som beställer arbete för att anlägga fibernät saknar många gånger kunskap kring vilka krav som bör ställas i samband med anskaffning.

I detta delprojekt ingår att i en rekommendation sammanställa och förtydliga vilka krav som är rimliga att ställa på anläggningsteknik samt nyttan med att ställa dessa krav. Målgruppen för rekommendationen ska vara densamma som för delprojekt 1.


3. Etablera förläggningscertifikat baserat på resultatet av delprojekt 1 och 2

Det finns ett stort behov av att säkerställa att arbetet med att förlägga fiberinfrastruktur sker på ett kvalitativt och metod anpassat sätt. Detta för att skapa trovärdighet i arbetet gentemot exempelvis kommuner, myndigheter och nätägare. För att åstadkomma detta krävs det att rätt kunskap finns hos entreprenadföretag samt hos personerna som ska utföra anläggningsarbetet. Som verktyg för kvalitetssäkringen ska oberoende certifiering etableras.

Mot bakgrund av detta ingår det i detta delprojekt att etablera följande:
a) Företagscertifiering, för entreprenadföretag för fiberinfrastruktur.
b) Personcertifiering på förläggningstekniker, i enlighet med resultatet av delprojekt 2.
c) Ansvariga parter för utbildning och certifieringsorganisation

 

4. Etablera en gemensam förvaltningsorganisation för resultaten av delprojekt 1, 2 och 3

För att skapa kontinuitet och långsiktighet krävs en gemensam förvaltningsorganisation som håller samman resultaten av delprojekt 1, 2 och 3 över tid.
I detta delprojekt ingår att ta fram ett genomförbart förslag för hur denna förvaltningsorganisation ska verka och finansieras över tid.

Ny standard ska ge mer robusta och driftsäkra fibernät

Nu finns det en branschstandard för dem som arbetar med att beställa, bygga eller besikta fibernät. Standarden ska ge mer robusta och driftsäkra nät.