Remisser

Stadsnätsföreningen svarar på alla remisser som rör våra medlemmar. Här samlar vi remisser och remissvar. Dessutom finns kontaktinformation om du vill lämna synpunkt på en remiss.

Inkomna remisser och remissvar

Stadsnätsföreningens styrelse önskar att medlemmarna i föreningen lämnar synpunkter på aktuella remisser. Synpunkter skickas, via e-post, till kansliet. Därefter sammanställer stadsnätsföreningen inkomna åsikter och det är styrelsen som bestämmer de åsikter Stadsnätsföreningen ska ha i ärendet.

Nedan återfinns alla inkomna remisser under 2017. Vid varje remiss finns viktig informatio såsom vart du ska vända dig om du vill lämna synpunkter och till vilket datum dessa synpunkter ska vara inlämnade till Stadsnätsföreningen. 

 

Remiss 2 Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen (PTS)

PTS har nu tagit fram ett förslag om hur den årliga avgiften för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen ska fördelas mellan de som är skyldiga att betala avgift och ger nu marknadens aktörer tillfälle att kommentera förslaget.

Underlag: Remiss-avgift-u-lagen-mars2017.pdf

 

 Stadnätsföreningens remissvar - avgift för tvistlösning och tillsyn.pdf

 

 

Remiss 1  Den Parlamentariska Landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1.

I juni 2015 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté med uppdrag att ta fram en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder.

I betänkandet ger landsbygdskommittén förslag på 75 åtgärder för landsbygdens framtid. Detta har nu skickats ut på remiss till berörda myndigheter och intresseorganisationer.Remissvaren ska vara inlämnade senast 22 mars och därefter fortsätter arbetet med att ta fram ett förslag på proposition som kommer att lämnas in till riksdagen under våren 2018.

Underlag:

För Sveriges landsbygder –en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd SOU 2017:1

Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande i korthet

 

Stadsnätsföreningens remissvar - Den Parlamentariska Landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1

 

 

 

 

Arkiv

Stadsnätsföreningens remissvar 2000-2015