Anne Mousa Ståhl om den framgångsrika utbyggnaden på Gotland

Gotland är en av de kommuner som har varit snabbast i fiberutbyggnaden, både för landsbygd och tätort. Anne Mousa Ståhl, bredbandsansvarig och digitaliseringskoordinator på Region Gotland, berättar om det framgångsrika arbetet och hur planerna ser ut för att nyttja det digitala samhällets möjligheter.

Gotland påbörjade sin utbyggnad av fibernät 2010. Utbyggnadsprojektet resulterade i ett samarbete mellan sockenfiberföreningar, fiberleverantörer, grävföretag, allmänheten och företrädare för Region Gotland, Länsstyrelsen samt Post- och telestyrelsen, PTS. Under 2016 hade Gotland redan etablerat ett väl utbyggt fibernät över hela ön, trots den stora andelen landsbygd. I dag handlar arbetet främst om efteranslutningar av enskilda hus och anslutning i samband med nybyggnation.

En av orsakerna till den lyckade utbyggnaden är den samverkan som har skett mellan lokala aktörer och allmänheten. I början fokuserade Anne Mousa Ståhl på att informera olika socknar om fiberutbyggnaden. Socknarna fick sedan bilda egna fiberföreningar alternativt bolag där minst en av de större markägarna från varje område var involverad. Angående samarbetet på den offentliga sidan har Gotland en fördel då Region Gotland består av både kommun, landsting och region. Anne Mousa Ståhl har dessutom haft ett väldigt nära samarbete med Länsstyrelsen på Gotland och ett bra stöd från PTS.
- Jag inser att man inte bara kan kopiera vår modell eftersom att den kräver väldigt unika förutsättningar. På Gotland har vi nära till varandra och vi känner varandra väl, och vi har arbetat med många av de lokala aktörerna tidigare, säger hon.

Inledningsvis genomförde Anne Mousa Ståhl samtliga förhandlingar med de olika aktörerna för att sätta upp ramar och implementera reglerna från Post- och telestyrelsen, PTS, och Skanova. När förhandlingarna var klara överlät hon ansvaret till varje sockenfiberförening att ta diskussionerna med samtliga aktörer, vilket ökade allmänhetens kunskap om bland annat grävning och lagstiftning. Under resans gång har allmänheten även bjudits in till olika sammankomster för att väcka förståelse och intresse för utbyggnaden.
- Gotland har haft en lång digital resa, men intresset från allmänheten har varit tydligt. Kraven kommer oftast underifrån vilket känns roligt och rätt, och det är till en stor hjälp för oss att identifiera vad vi behöver för typ av digitalisering på Gotland, säger hon.

Tack vare Anne Mousa Ståhls uppdrag som digitaliseringskoordinator har de kunnat etablera ett nära samarbete med akademiker från Uppsala Universitet Campus Gotland. Från och med i höst ska de påbörja en uppsökande verksamhet där de besöker enskilda företag och tillsammans med dem identifierar eventuella digitala behov. När de digitala behoven sedan har blivit identifierade är planen att styra samman företagen i mindre grupper för att ge utbildning eller direkt utvecklingsstöd.
- Genom att arbeta på det här viset får vi helt plötsligt ett flertal personer med relevant kunskap istället för att jag ensam ska åka runt och utbilda olika företag, och det tror jag kan vara en bra väg att gå, säger hon.

Ett flertal aktörer har även visat ett stort intresse för IoT, sakernas internet, vilket Region Gotland planerar att implementera under året. Ambitionen är då att ta hjälp från ytterligare en avdelning på Uppsala universitet för att undersöka den konkreta nyttan.

Lotta Karlsson 
Svenska Stadsnätsföreningen


Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, september 2019.