Europeisk fond vill bidra till bredbandsutbyggnaden i Sverige

Fonden Connecting Europé Broadband Fund, CEBF, har som syfte att investera i bredbandsprojekt runt om i Europa. Fonden har samlat in över 420 miljoner euro och bland investerarna finns förutom EU-kommissionen en rad europeiska investerare och nu påbörjas jakten på investeringsobjekt.

Ett av fondens primära mål är att projekten de investerar i ska bidra till att nå EU:s digitala agenda. Men CEBF är också tydliga med att det är i mindre bolag, som av olika anledningar inte har möjlighet att genomföra större och kostnadskrävande projekt på egen hand, som de vill investera. Fonden har också som krav att den färdiga infrastrukturen ska vara ett sa kallat ”öppet nät” så att aven externa operatörer kan hyra fiberförbindelser.

Än så länge har fonden inte investerat några medel i något nordiskt fiberinfrastrukturprojekt. Dock byggs det redan nu ut fiber i ett antal områden i Slovenien, Kroatien och Storbritannien tack vare medel från CEBF.
– Det handlar om bolag som fått i uppdrag av ett antal kommuner att bygga ut bredbandet i sitt närområde. Och det är i första hand i mer glesbefolkade områden som vi söker projekt, säger Simon Rozas, investeringschef på CEBF.

Investeringshorisonten är åtta till tio år och fonden har som policy att inte investera högre belopp än 300 miljoner kronor per investering. Fonden förvärvar inte bolagen de investerar i utan tillför medel och går in som minoritetsägare. Att en riskkapitalfond, om än delvis offentligt finansierad, väljer att fokusera på projekt utanför större stader, där lönsamheten generellt sätt är lägre, tillhör ovanligheten. Men Thierry Levenq, senior rådgivare på CEBF och ansvarig för den nordiska marknaden, är övertygad om att i fallet med fiberutbyggnaden finns stor potential även utanför Europas större stader.
– Ett av fondens delsyften är att bidra till bredbandsutbyggnaden i Europa men vi tror också att det finns en stor ekonomisk potential i fibernäten. Vi vet att branschen är investeringstung och om vi kan bidra till att snabba på utbyggnaden och ändå göra lönsamma affärer sa gynnar det alla inblandade, säger Thierry Levenq.

Att CEBF länge inte hittat några nordiska projekt att investera i beror enligt Simon Rozas och Thierry Levenq delvis på att bredbandsmarknaderna i dessa länder skiljer sig från övriga länder i Europa. Just nu pågar dock dialog med flera presumtiva partners och CEBF har en önskan om att få kontakt med fler potentiella samarbetspartners i Sverige.

Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen


Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, september 2019.