Stadsnäten fortsätter investera miljarder i fiberutbyggnaden

Investeringarna i det fasta bredbandsnätet har legat på höga nivåer under flera år. Enligt Stadsnätsföreningen rapport, Stadsnätsundersökningen, investerade stadsnäten över 4 miljarder i fast bredbandsinfrastruktur under 2018, vilket gör dem till den sammantaget största aktören på marknaden.

Stadsnäten i Sverige har sedan de startades på 90-talet investerat cirka 45 miljarder kronor i bredbandsnät. Enligt Stadsnätsundersökningen investerade stadsnäten 4,2 miljarder kronor 2018, och fortsätter i samma nivå under 2019.

Stadsnätens investeringar:

Källa: Svenska Stadsnätsföreningen

Stadsnätens grossisttjänster

Bredbandsaktörerna verkar i dag i huvudsak på tre nivåer; svartfibernivån, kommunikationsnivån samt slutkundsnivån. De två första kallas i telekomsammanhang för grossistnivå och det är inom dessa två nivåer som i stort sett alla stadsnät agerar. Den högsta nivån, tjänstenivån, sköts av privata aktörer.

Stadsnätsoperatören tillhandahåller stadsnätet som ett öppet stadsnät, och verkar för att skapa nytta för privatpersoner och företag som är anslutna till stadsnätet. Det öppna stadsnätet erbjuder olika infrastrukturtjänster för att möta grossist- och tjänsteleverantörsmarknadens efterfrågan.

Det finns, enligt Stadsnätsundersökningen, ett stort intresse hos operatörer och tjänsteleverantörer av att hyra olika grossisttjänster av stadsnätsoperatören.

Infrastrukturprodukter som erbjuds till marknadens aktörer med konkurrensneutrala villkor:

 
Svartfibertjänster

Det är 97 procent av stadsnätsoperatörerna som erbjuder grossisttjänsten svartfiber i stadsnätet. En svartfiber är en förbindelse där fiberkabeln inte är ljussatt. En svartfiberförbindelse kan exempelvis nyttjas av företag som behöver sätta upp ett internt nätverk mellan olika byggnader eller kontor, det är också en potentiell lösning för en operatör eller tjänsteleverantör som inte själv vill gräva egen infrastruktur men som är i behov av att ha en egenförbindelse för en eller flera kunder. Produkten svartfiber innebär att en operatör eller tjänsteleverantör hyr fiber mellan två eller flera punkter i stadsnätet. Där slutar stadsnätets inblandning i förbindelsen eftersom det är kunden som själva får skaffa och drifta den aktiva kommunikationsutrustningen som behövs för att kunna använda svartfibern. Kunden har sin egen utrustning och kan bygga sitt egna nät och kan därmed själva styra kapaciteten och utrustningen i nätet.

Stadsnätsoperatören erbjuder olika avtalslängder och SLA-nivåer på den svartfiberförbindelse som kunden vill hyra.

Våglängdstjänster

Vart tredje stadsnätsoperatör erbjuder våglängdstjänster i sitt stadsnät. En våglängdstjänst är en säker och stabil lösning över korta såväl som längre sträckor. Fiberparen delas av flera kunder, men trafiken separeras med olika våglängder. Operatören eller tjänsteleverantören disponerar då en egen, tillförlitlig överföringskanal i stadsnätet.

Inplaceringstjänster

Undersökningen visar att 74 procent av stadsnäten erbjuder inplaceringstjänster. Inplacering är en uthyrning av utrymme under en överenskommen tidsperiod som köparen får utnyttja för placering av egen utrustning i säljarens lokaler, rack, plats eller stativ och ansluta sig till mot överenskommen ersättning och villkor.

Radiolänktjänster

Enligt undersökningen har 10 procent av stadsnätsoperatören radiolänkstjänster. Stadsnätsoperatören kan med hjälp av radiolänk förlänga stadsnätsförbindelsen om det inte finns möjlighet att få fiber grävt till ett område eller en fastighet. Avståndet kan vara flera mil och det går bra att passera via eller länka till flera platser. Med de senaste radiolänkarna så är fördröjningen omärkbar och farten kan nå över Gigabit.

Mastplatstjänster

Det är 16 procent av stadsnäten erbjuder mobiloperatörerna mastplatstjänster. Mobiloperatörer efterfrågar en infrastrukturtjänst som innebär att de kan ansluta basstationer till fibernätet eller via radiolänk där det inte finns fibernät.

Kapacitetstjänster

Det är 80 procent av Stadsnätsoperatörerna som erbjuder kapacitetstjänster till operatörer och tjänsteleverantörer i sitt stadsnät. Kapacitet är prestanda på förbindelsen och mäts i bitar per sekund (bits per second, bps) och vanligen används millioner bitar per sekund (Mbps). En kapacitetstjänst innebär att operatörer eller tjänsteleverantörer hyr en egen förbindelse (en bandbredd) mellan två eller flera punkter i stadsnätet. Exempelvis kan kapacitetstjänsten vara en kostnadseffektiv lösning för ett företag som är i behov av att koppla ihop kontor som ligger långt ifrån varandra. Tjänsten är utmärkt för företag som vill transportera video, IP-telefoni, virtuella lan eller andra tjänster med höga krav på tillgänglighet och kapacitet. Kunden väljer den nivå på service, support och hastighet som de vill ha och beställer det av Stadsnätsoperatören.

Vid en affär är det stadsnätsoperatören som sköter installationen av förbindelsen och utrustningen vid valda leveranspunkter. Det är också stadsnätsoperatören som sköter övervakning och all drift på den förbindelse med utrustning sin hyrts av stadsnätsoperatören. Beroende på den servicenivå som kunden valt finns det jourpersonal dygnet runt, året om. Vid driftstörning finns alltid någon beredd att snabbt påbörja felsökning.

Efterfrågan på stadsnätens olika grossisttjänster

Operatörer eller tjänsteleverantörer drar nytta av den fiberoptiska infrastrukturen som stadsnäten har genom att köpa grossisttjänster. På så sätt kan operatören upprätta ett ”eget” nät som ansluter de områden, mobilbasstationer och fastigheter där operatören har kunder.

Stadsnäten bedömer att efterfrågan under de senaste tolv månaderna jämfört med föregående tolvmånadersperiod har ökat för alla grossisttjänsterna. Knappt hälften av stadsnäten anser att efterfrågan på kapacitet och kapacitettjänster som Ethernet ökade. 42 procent upplevde en ökad efterfrågan på svartfibertjänster.  Vart femte stadsnät upplever en minskad efterfrågan på radiolänktjänster.

Efterfrågan på svartfiber och kapacitet har bland annat ökat på grund av att fler slutkunder anslutits där operatörer behöver hyra förbindelse av stadsnätet för att förse ett nytt område eller en ny kund med bredbandsanslutning.

Efterfrågan på grossisttjänster de senaste 12 månaderna:

 

Standardiserade avtal

Servicenivåer anger vilken kvalitets- och tillgänglighetsnivå en leverans ska hålla. När det gäller grossisttjänsternas servicenivåer är det frågan om vilken tillgänglighet förbindelsen ska ha, hur lång tid det högst får gå innan felavhjälpning ska påbörjas, hur snabbt felet ska vara åtgärdat och hur många gånger ett fel får förekomma under en given tidsperiod.

Både Tjänsteleverantörsavtalet och CESAR2:s avtalspaket har standardiserade tillgänglighetsnivåer som är överenskomna och etablerade i branschen. Grossistprodukterna och -tjänsterna är specificerade, vilket innebär att både säljare och köpare har en gemensam uppfattning om vad för egenskaper produkten respektive tjänsten består av.  Majoriteten av stadsnäten, 72 procent, använder sig av servicenivåerna enligt branschavtalen CESAR2 och/eller Tjänsteleverantörsavtalet.

Det är 28 procent av stadsnäten som har egna servicenivåer. På frågan vad deras egna servicenivåer innehåller svarar 92 procent att de erbjuder sina kunder att kunna felanmäla dygnet runt. Det är också 75 procent av stadsnäten med egna serviceavtal där kunden kan avtala om att felsökning kan ske inom 4 timmar dygnet runt alla dagar.


Camilla Jönsson
Svenska Stadsnätsföreningen


Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, september 2019.