Den norska föreningen Fiberförening.no vill erbjuda ett kunskapsnav för företag i fiberbranschen

Fiberförening.no, Norges motsvarighet till Svenska Stadsnätsföreningen, etablerades under 2017. Då valdes en ny ordförande, Jörn Slåtten, in som ledare och sedan dess har föreningen implementerat en ny strategi med fokusområden som syftar till att de ska inta positionen som ett kunskapsnav för fiberbranschen i Norge.

Drivkraften för etableringen av föreningen låg hos de lokala stadsnäten som sökte efter ett forum för dialog, samverkan och kompetensutbyte då det i nuläget saknas samordning, krav och standarder i många delar av värdekedjan för fiberleverans i Norge. Sedan dess har föreningen rekryterat ytterligare stadsnät, som utgör föreningens huvudmålgrupp, samt ett flertal leverantörer och installationsföretag och har i dag ett medlemsantal på 31 företag.

För att råda bot på avsaknaden av samordning, krav och standarder har Fiberförening.no som ambition att bli ett kunskapsnav för fiberbranschen i Norge. För att nå dit har de implementerat en ny strategi med tre fokusområden: kunskapshubb, mötesplats och genomslagskraft.

– Med dessa nya fokusområden vill vi bland annat utveckla nya standarder över samtliga beståndsdelar i fiberleveransen för att försäkra en korrekt och säker fiberinstallation. För att konkretisera detta har vi tillsatt fyra medlemsmöten per år där vi för tillfället gemensamt sammanställer material för dessa standarder. Sedan önskar vi ju även tids nog att uppnå ett sådant stort medlemsantal så att vi gemensamt kan få ett större genomslag hos medier och myndigheter gällande frågor kring fiber, säger Jörn Slåtten.

 I samband med etableringen av den nuvarande fiberföreningen anslöt sig förtaget Edugrade som medlemmar. Företaget, som erbjuder utbildning för alla yrkesroller inom fiberutbyggnad, är verksam i både Sverige och Norge och har sedan föreningens uppstart varit involverad i utvecklandet av de nya fokusområdena. Sedan tidigare har Edugrade varit delaktig i att ta fram Robust fiber, den svenska branschstandarden för robust och säker fiberutbyggnad, och såg därmed ett behov av en motsvarande standardisering i Norge.

 – Vi är ju involverade i det här för att vi ser att det finns ett stort behov av att höja kompetensen och kunskapen kring fiberutbyggnad i Norge. Därför valde vi att bli medlemmar och aktivt bidra till att skapa standardiseringar kring dessa frågor. I det fallet har Robust fiber varit till stor hjälp när det kommer till standardiseringarnas struktur och innehåll, säger Erik de Pablos, vd på Edugrade.

Trots avsaknaden av samordning och standarder kring fiberutbyggnaden i Norge går fibreringen av hushåll och företag framåt. Enligt Nationella kommunikationsmyndigheten, Norges motsvarighet till Post- och telestyrelsen, hade 71 procent av hushållen i Norge tillgång till bredband via fiber i slutet av 2019 – en ökning med 12 procentenheter från föregående år.

Det finns emellertid betydande skillnader mellan tätort och landsbygd. Medan cirka 98 procent av hushållen i tätbebyggda områden har tillgång till bredband med hög kapacitet via fibernät, kabel-TV-nät eller VDSL har endast cirka 59 procent av hushållen på landsbygden tillgång till liknande kapacitet.

– Utmaningarna nu är att de lokala fibernätsägarna har byggt ut det mesta av det som är kommersiellt försvarligt. Så det som kvarstår att bygga, vilket främst gäller utbyggnad på landsbygden, kan inte byggas ut med en positiv ekonomisk kalkyl. Det innebär att man måste se på alternativa teknologier eller få statligt stöd för att bygga ut till hushåll och företag som bor i dessa områden, säger Jörn Slåtten.

Framöver kommer Fiberförening.no att fokusera på att färdigställa standarderna över samtliga beståndsdelar i fiberleveransen för att försäkra en korrekt fiberinstallation. Därtill kommer de även att fokusera på att öka föreningens medlemsantal.

– Målet nu är att jobba med våra nya fokusområden fram till augusti när de ska presenteras och godkännas på ett medlemsmöte. Det är det viktigaste jobbet för tillfället då behovet av ett ramverk som kan nyttjas av hela branschen är stort. Sedan jobbar vi kontinuerligt med att rekrytera fler medlemmar till föreningen. Antalet har ökat ganska kraftigt den senaste tiden, och jag tror att föreningen har potential för cirka 50–100 medlemmar i nuläget, och blir vi det är det väldigt bra, säger Jörn Slåtten.

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen


Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, mars 2020.