Ny rapport om riskerna med att ersätta fast bredbandsinfrastruktur på landsbygden med enklare alternativ

Det statliga forskningsinstitutet RISE har i en rapport, beställd av Svenska Stadsnätsföreningen, genomfört en analys över konsekvenserna med att ersätta den fortsatta fiberutbyggnaden med enklare trådlösa alternativ baserade på det befintliga mobilnätet. Rapporten visar att flera av de lösningar som framförts som tänkbara alternativ till fortsatt fiberutbyggnad i stället riskerar att göra det svårare för företag och hushåll på landsbygden att ta del av framtidens digitala tjänster.

Rapporten visar att det inte finns någon genväg om vi vill att även landsbygden ska ges uppkopplingar med höga hastigheter. Vill vi ha 5G utanför städerna så måste vi också bygga fiber dit. Tvärtom från vad många tror så är fiber en förutsättning för 5G och inget alternativ till det, säger Marco Forzati, forskare vid RISE och ansvarig för framtagandet av rapporten.

Rapporten visar att inom begreppet trådlöst bredband innefattas flera olika tekniker som sinsemellan skiljer sig åt både sett till investeringskostnad men framförallt till vilka kapaciteter som nätet kan erbjuda användarna. Kostnaderna för att ta fram ett trådlöst nät som erbjuder kapacitet i närheten av det nationella bredbandsmålet, alltså 1 gigabit per sekund, väntas enligt rapporten kräva högre investeringar än de som beräknas för den fortsatta fiberutbyggnaden. Enklare lösningar, som också innebär lägre investeringsnivåer, väntas i stället hamna långt under kraven på de anslutningar som ställs i de nationella bredbandsmålen.

Och det faktum att trådlöst bredband är ett diffust begrepp där både trådlösa alternativ av hög kvalitet samt enklare lösningar ingår riskerar att förvirra både allmänheten och politiken. Enligt Marco Forzati är det just okunskapen om radiospektrum som ligger bakom många av de missförstånd som nämns i debatten om den fortsatta bredbandsutbyggnaden där enskilda aktörer riskerar att medvetet förvirra i syfte att öka intresset för sina egna produkter. Utmaningarna med att förstå den trådlösa teknikens begränsningar gör, enligt honom, att det finns en risk att både hushåll och företag köper grisen i säcken.

– Det handlar om att man i grunden inte förstår fullt ut att radiospektrum är en begränsad resurs. Just därför måste vi verkligen hushålla med det utrymme som finns och säkerställa att de lösningar som kräver mobilitet, exempelvis fordon, kan nyttja den kapacitet som finns utan att behöva konkurrera med sådant som lika gärna går att ansluta med en fiber, som exempelvis en fastighet eller en fabrik, säger Marco Forzati.

Och just risken att landsbygden aldrig får tillgång till anslutningar med hög kvalitet är det största hotet med att ersätta fiberutbyggnaden med enklare och billigare alternativ. För även om rapporten visar att sådana lösningar kan komma upp i hastigheter som räcker för många av de digitala tjänster som nyttjas i dag så finns det ingen möjlighet att nyttja dessa i nästa steg när framtidens digitala tjänster lanseras som kräver helt andra hastigheter än de som kan erbjudas i de enklare trådlösa lösningarna. De enklare trådlösa lösningarna som är baserade på det befintliga mobilnätet erbjuder ofta betydligt lägre uppladdningshastigheter jämfört med de vid nedladdning. Det kan få konsekvenser för exempelvis de videolösningar som väntas användas inom vården och skolan då dessa ofta ställer höga krav på både hög upp- och nedladdning.

Även de lösningar som är mobila gynnas, enligt rapporten, av att så mycket som möjligt ansluts med fiber. Inom exempelvis både skogs- och jordbruket väntas fordon kopplas upp och bli självkörande i en nära framtid i och med att de inte befinner sig i närheten av områden med annan trafik. Även industrifastigheter på landsbygden väntas bli tidigt ute med att bygga lokala 5G-nät där industriområdet har egna antenner så att maskiner och sensorer kan kommunicera med varandra. För att säkerställa att detta blir verklighet behövs det, enligt Marco Forzati, en fortsatt fiberutbyggnad.

– Om vi inte kommer ut med fibernäten längre ut så kommer de här verksamheterna inte att kunna få hög kapacitet. De master som kan erbjuda det behöver vara fiberuppkopplade direkt. Om vi tänker oss att vi får många mobila användare i framtiden så blir det ännu viktigare att det som kan anslutas med fast anslutning gör det för att minska trängsel i radionäten, säger han.

Rapporten finns att ladda ner här.

Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen


Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, mars 2020.