Ny version tillgänglig av anvisningen för Robust fiber

Nyligen lanserades en ny version, 1.3.2, av anvisningen för Robust fiber. Förvaltningsrådet bakom Robust fiber försöker årligen att genomföra en uppdatering av anvisningen genom att samla synpunkter från nätbyggare och besiktningsmän med målet att förtydliga och förbättra anvisningen. Den nya versionen av Robust fiber som nu har lanserats är en sådan årlig översyn.

Både den svenska och engelska anvisningen är uppdaterad och kan laddas ner på robustfiber.se och robustfiber.eu. Samtliga utbildningar om Robust fiber som hålls sedan augusti innehåller information om de senaste uppdateringarna. Den nya versionen innehåller nya krav och kompletterande samt justerad text. Nedan finns en sammanställning över de uppdateringar som är utförda.

Nya krav

Exempel på några av de nya krav som införts kring kanalisation beskrivs nedan.

Kapitel 2.2.1 Kanalisationsrör
Vid skarvning av kanalisationsrör bör dessa inte ha för stor temperaturskillnad mot skarvkopplingen för att förhindra krypning.

Kapitel 2.2.2.1 Kabelbrunnar

  • Placering av brunnar i diken ska undvikas.
  • Placering av brunnar bör undvikas i dikesslänt.
  • Brunnar ska placeras på ett sådant sätt att risken för vatteninträngning minimeras och så att erforderlig dränering kan utföras.
  • Kanalisationsrör som installeras i kabelbrunnen ska inte vara buntade.
  • Kanalisationsrör som installeras i en kabelbrunn ska dras in till mitten av brunnen för att minimera risken för att röret kryper ut. Detta ska göras med beaktande av att etableringen och användbarheten för fiber inte blir nedsatt.
  • Projektering av brunnsplacering ska baseras på platsbesök.


Kapitel 2.2.2.2 Markskåp
Projektering av skåpsplacering ska baseras på platsbesök.

Kompletterande krav

Några krav har även kompletterats i den nya versionen under kapitel 2.2, 2.3 och 3 för att öka tydligheten kring vissa detaljer. Några av dessa beskrivs nedan.

Kapitel 2.2.2.3 Fukt i markskåp
Om ett skåp har levererats utan markisoleringsskiva ska annan markisolering installeras, till exempel i form av lecakulor. Vid användning av lecakulor, se avsnitt 2.2.3.2.

Kapitel 2.3.4 Anslutning av hus
Placeringen av intaget av kanalisationen i en byggnad (en fastighet) bestäms av beställaren i samråd med fastighetsägaren och entreprenören. Minimikraven för anslutning av villa redovisas i nedanstående punkter.

Kapitel 2.3.4.1 Intag av kanalisation över marknivå i fastighet
Minimikrav: Mekaniskt skydd (till exempel plåtränna) ska täcka kanalisationsröret.

Kapitel 2.3.4.2 Intag av kanalisation under marknivå
Intag av kanalisation under marknivå ska bestämmas av beställaren i samråd med fastighetsägaren. Underlaget för beslut utgörs av beställarens riskbedömning och lokala bestämmelser.

För en komplett lista över de nya kraven och justeringarna, besök Robust fibers hemsida och läs dokumentet ”Amendments – Rättelser och tillägg”.

Jimmy Persson
Svenska Stadsnätsföreningen

 

RobustFiber.jpg

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, september 2020.