ON-API förenklar kommunikationen mellan stadsnät och tjänsteleverantörer

Digitalisering och automatisering av processer sker i allt högre takt. ON-API är ett leverantörsoberoende öppet maskin-till-maskingränssnitt som syftar till att möta branschens behov av snabbare och smidigare processer genom automatisering. Gränssnittet förenklar beställningsprocessen för kunderna som via det gemensamma gränssnittet får möjlighet till snabbare service och korrekt statusinformation kring sin beställning.

Arbetet med ON-API drivs av en arbetsgrupp som startades på initiativ av Tjänsteleverantörsföreningen, ett samarbetsforum för tjänsteleverantörer i Sverige. Arbetsgruppen rapporterar till en styrgrupp som består av representanter från både Stadsnätsföreningen och Tjänsteleverantörsföreningen.

Under flera år har det funnits ett starkt önskemål om att digitalisera processerna mellan tjänsteleverantörer och stadsnät eller kommunikationsoperatörer. I dag sker mycket av kommunikationen manuellt vid kundbeställningar då många av stadsnäten och tjänsteleverantörerna använder sig av olika system, vilket förlänger och försvårar processen. Arbetet med ON-API syftar därför till att digitalisera och automatisera kommunikationen, samt att kvalitetssäkra och standardisera dessa processer i branschen. Information och specifikation om arbetet finns öppet tillgängligt på GitHub, ett webbhotell för lagring av öppen källkod.

– Genom att använda sig av ON-API tillkommer många fördelar. För oss tjänsteleverantörer handlar det främst om att förbättra kundservicen då leveransen av den beställde tjänsten blir snabbare, men även enkelheten i att vi endast behöver använda oss av ett gemensamt system vilket underlättar arbetet för våra medarbetare, säger Alondra Regueira, key account manager på Telenor och aktiv i styrgruppen för ON-API.

Katarina Tinderdahl, produktledare på Skellefteå Kraft Fibernät och även hon aktiv i styrgruppen, håller med om de många fördelar som tillkommer med ett gemensamt gränssnitt.

– Ambitionen är att orderhanteringen ska bli lika snabb och korrekt oavsett vilken beställningsingång kunden väljer. Kunderna får även snabbare och korrekt statusinformation kring sin beställning genom att de direkt kommer in i respektive organisations system samt att antalet fel som beror på den mänskliga faktorn minimeras. Även den tid som tidigare lagts på manuella moment kan i stället läggas på exempelvis högre service och kundfokus, säger hon.

Under hösten planerar arbetsgruppen och styrgruppen att lansera en ny version, 2.5, som bland annat syftar till att stödja dubbelriktad kommunikation för beställningsflöden mellan stadsnät och tjänsteleverantörer.

– Inför höstens lansering har vi fokus på att ON-API ska kunna användas och bli klart på en grundläggande nivå och på ett balanserat vis. Med det menar jag att det exempelvis ska stödja orderhanteringsflöden från både tjänsteleverantörer och stadsnät. Sedan kan det naturligtvis förfinas och utvecklas i takt med nyheter och branschöverenskomna processer, säger Katarina Tinderdahl.

Eftersom arbetet med ON-API syftar till att underlätta olika aktörers behov välkomnar styrgruppen samtliga tjänsteleverantörer, stadsnät och kommunikationsoperatörer att delta i utvecklingsarbetet.

– Vi vill att alla berörda aktörer ska delta i arbetet med utvecklingen av ON-API. Det är inte enbart en systemfråga som kan lösas på egen hand av tjänsteleverantörer eller stadsnät. Arbetet kräver engagemang av alla inblandade parter för att fastställa processer och branschöverenskommelser. Ju mer kunskap vi har om samtliga parters behov desto bättre blir slutprodukten, säger Alondra Regueira.

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, september 2020.