Regionala samverkansprojekt – en viktig faktor för att synliggöra stadsnätens kompetens och funktion

Regionala samverkansprojekt mellan stadsnät har blivit allt vanligare under de senaste åren. För stadsnäten är möjligheten att samverka en nödvändighet för att kunna möta både kunderna och ägarnas behov.

I Stadsnätsföreningens verksamhetsplan har stadsnätens samverkan på regional nivå funnits med sedan ett flertal år tillbaka. När föreningen beslutade sig för att öka sitt fokus inom samverkansområdet var stadsnäten fortfarande kvar i en utbyggnadsfas, vilket försvårade för föreningen att nå ut med budskapet att regional samverkan var viktigt att lägga ned tid på. 

Under de senaste två åren har emellertid ett flertal regionala samverkansprojekt tagit form. Per Fröling, ansvarig regional samverkan på Svenska Stadsnätsföreningen, menar att det beror på att allt fler stadsnät börjar närma sig en färdigställd fiberutbyggnad inom kommunen och därmed finns ett behov av att övergå i en ny fas för att utveckla sina affärer.

– I den nya fas som stadsnäten befinner sig i måste de börja samverka för att på ett effektivt sätt utveckla sina affärer. De måste gemensamt planera för hur de ska gå tillväga för att bygga ut fiber till de icke lönsamma områdena samt öka säkerheten och redundansen i näten. Genom att stadsnäten i allt högre grad involveras i nationella affärer så finns det också ett behov av att samordna sig och kartlägga näten inom varje region. För att göra det behövs de regionala samverkansformerna för att stadsnäten ska kunna vara infrastrukturägare och täcka upp behovet av anslutningspunkter inom en region, säger han.

En annan faktor som främjat de regionala samarbetena är behovet av en tydlig dialogpart på regional nivå. Regionerna har under de senaste åren fått ett utökat ansvar och dessutom rivstartat digitaliseringen av sina egna verksamheter. Att ha en tydlig samverkanspart i frågor som rör bredband och digitalisering gynnar både stadsnäten och regionerna, enligt Per Fröling.

Stadsnäten har en historia av att göra samhällsnyttiga investeringar och besitter lokal kunskap, vilket är fördelaktigt när det kommer till att bli en samverkanspartner till regionen. Men enligt Per Fröling återstår fortfarande mycket arbete för stadsnäten att marknadsföra sig i de regionala sammanhangen.

– Stadsnäten är vana vid att man gör det man ska göra. Nu får de lida lite av att de har uppfostrats att inte skryta över sina framgångar medan andra aktörer, som har en vana av att kommunicera ut deras arbete, lovar regionen guld och gröna skogar. Därför måste stadsnäten i deras samverkansformer bli ännu bättre på att visa vad de kan göra och vad de har gjort i ett gemensamt budskap, säger han.

För att stödja de stadsnätsmedlemmar som har ett intresse av att forma ett regionalt samverkansprojekt har Stadsnätsföreningen möjlighet att bidra med sin kompetens. Föreningen kan bistå med kommunikationsplaner för att tydliggöra samverkansprojektets intentioner och styrkor.

– Stadsnätsföreningens ambition är att inget stadsnät ska stå för sig själv. Samtliga ska vara involverade i någon form av samverkan för att gemensamt visa på sina kompetenser och funktioner och på så vis få möjlighet att genomföra större affärer, säger Per Fröling.

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, september 2020.