Stadsnät i samverkan

Regionala samverkansprojekt mellan stadsnät har blivit allt vanligare under de senaste åren. För stadsnäten är möjligheten att samverka en nödvändighet för att kunna möta både kundernas och ägarnas behov.

IT Norrbotten

InformationsTeknik i Norrbotten, IT Norrbotten, startades 1997 med syftet att vara en utvecklingsmotor för teknologi och affärsdrivande IT-projekt i Norrbotten. Bolaget ägs av Norrbottens 14 kommuner tillsammans med regionen och har huvuduppgiften att förvalta, utveckla och tillhandahålla ett länsgemensamt regionalt fibernät samt erbjuda länets kommuner tjänsten som stadsnätsoperatör. IT Norrbotten tillgängliggör en öppen och konkurrensneutral bredbandsinfrastruktur som skapar grundförutsättningen för digitalisering och möjlighet till ekonomisk tillväxt och utveckling i regionen.

 

AC-Net

AC-Net bildades 1997 och ägs av Region Västerbotten, Företagarna Västerbotten, Skellefteå Kraft och Umeå Energi. Bolaget syftar till att tillhandahålla fiberinfrastruktur till kommuner, regionen och företag i Västerbotten. Sedan 2014 är AC-Net uppdelat i två bolag, AC-Net Internservice AB, som tillhandahåller det regionala nätet och äger och utvecklar infrastrukturen åt kommunerna och regionen, och AC-Net Externservice AB, som vidareförsäljer överskottskapacitet till den privata marknaden.

 

Förening i Västernorrland och Jämtland

Kramfors Mediateknik, ServaNet, Sollefteå kommun och Övik Energi är på gång med att bilda en förening. Syftet är bland annat att skapa ett likvärdigt och utvecklat tjänsteutbud, samarbeta för bästa samhällsnytta, genomföra gemensamma upphandlingar samt att gemensamt utveckla tjänster och affärer. Ambitionen är att det ska bli bättre och enklare att leva och verka i föreningens verksamhetsområde samt att tillgodose regionernas och andra intressenters behov.

 

Norrsken

Norrsken startade sin verksamhet 2001 och ägs av kommunala energi-, stadsnätsbolag och kommuner i regionerna Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Västerbotten med stadsnätsverksamhet i 27 kommuner. Bolaget erbjuder datakommunikation via fibernät i hela Sverige, med fokus på de regioner bolaget verkar i, till företag, offentlig förvaltning, operatörer och tjänsteleverantörer. Norrsken syftar till att utveckla och ge konkurrenskraft inom de regioner som bolaget verkar i.

 

Svealink

Svealink är ett samarbete som startades i början av 2000-talet mellan Kumbro Stadsnät, Sollentuna Energi och Miljö, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, Botkyrka Stadsnät, Sundbybergs Stadsnät, Telge Energi, Oxelö Energi, Norrtälje Energi, Gästabudstaden, Mittnät och Fibra. Syftet med samarbetet är att skapa ett forum för de stadsnätsansvariga i respektive kommun för att bolla olika frågeställningar och skapa en samsyn och gemensamma förhållningssätt i olika frågor. Därtill brukar forumet även fördjupa sig inom olika aktualiteter på marknaden.

 

MittNät

MittNät bildades 2015 och utgörs i dagsläget av de kommunala stadsnäten i Arvika, Forshaga, Hammarö, Karlstad, Kil, Munkfors, Vansbro, Årjäng och Åmål. Syftet med bolaget är att stadsnäten ska kunna dela med sig av kompetens och erfarenheter samt samordna aktiviteter för att skapa ett attraktivt tjänsteinnehåll med en säker leverans. Genom MittNät kan stadsnäten samarbeta kring frågor som stödsystem, utrustning och tjänsteutbud, samtidigt som varje stadsnät behåller sin lokala närvaro, drivkraft och ägandet av det fysiska fibernätet.

 

Fibersamverkan mellan offentliga aktörer i Östergötland

I Östergötland finns det en intention att samverka mellan aktörer med offentligt ägd infrastruktur, det vill säga kommunerna, de kommunala stadsnäten och kommunalförbundet ITSAM. Syftet är att främja samverkan inom områdena drift och säkerhet, bemanning, affärsutveckling och försäljning samt tillhandhållande av förbindelser på regional och mellanregional nivå. Ambitionen är bland annat öka robusthet i näten, samverka kring riskanalys och kontinuitetsplanering samt bidra till kompetensdelning kring ny teknik och strategisk utveckling av näten.

 

Västlänk

Västlänk startades 2004 då ett antal stadsnät tecknade ett samarbetsavtal. 2011 övergick samarbetet i föreningsform och består i dag av totalt 19 stadsnät med nät i 31 kommuner i Västra Götalands län och Hallands län. Västlänk syftar till att främja bredbandsutvecklingen i Västsverige genom att bland att möjliggöra bättre nåbarhet och tjänsteutbud till invånare och näringsliv. Därtill syftar föreningen till att utgöra ett aktivt nätverk för kompetens- och erfarenhetsutbyte inom exempelvis marknadsföring, nätutbyggnad, avtal och juridik samt drift och teknik med ambitionen att stärka medlemmarnas verksamheter och konkurrenskraft.

 

SydMittNet

I Jönköpings län finns ett nytt regionsamarbete mellan de kommunala stadsnäten i Nässjö, Eksjö, Habo, Jönköping, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo. Avsikten är att formera en gemensam styrgrupp och arbetsgrupp i syfte att tillgängliggöra befintlig infrastruktur till fler, öka driftsäkerheten och främja fortsatt fiberutbyggnad. Ambitionen är att etablera ett regionnät av den fiber som redan är etablerad i respektive stadsnät samt att aktivt verka för att de nationella bredbandsmålen uppnås i Jönköpings län.

 

SydOstNet

Stadsnäten i Emmaboda, Högsbynät, Kalmar, Nybro, Vimmerby och Västervik bildar tillsammans samverkansprojektet SydOstNet. Samverkansprojektet består av en styrgrupp och arbetsgrupp och syftar till att de involverade stadsnäten ska samordna sina fibernät i ett regionnät där gemensamma affärer kan etableras och ett regionalt samarbete kan utvecklas. Ambitionen är att stadsnäten tillsammans ska bli en tydligare samverkanspart på regional nivå.

 

Stadsnät i Syd

Stadsnät i Syd startades 2015 på initiativ av Öresundskraft och Bjäre Kraft. Samarbetet fick snabbt gensvar och i dag är även ett flertal stadsnät i Skåne, Blekinge och Halland delaktiga. Samverkansformen är informell och sker på ideell basis i syfte att medverkande stadsnät ska få möjlighet att utbyta kompetens och erfarenhet inom aktuella områden, exempelvis fiberutbyggnad och Internet of Things, samt att driva igenom påverkansarbete. Därtill samverkar Stadsnät i Syd även kring möjligheten att tillvarata gemensamma affärsmöjligheter.

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, september 2020.