Stadsnätsföreningen uppdaterar ledningssystem

Den 1 mars 2020 infördes Post- och telestyrelsen, PTS, nya säkerhetskrav för operatörer inför upphandling. Den nya föreskriften har tagit höjd för några av de risker som aktualiseras i takt med att allt fler tjänster och samhällsfunktioner förlitar sig på fungerande elektroniska kommunikationsnät och tjänster.

I och med den kommande utbyggnaden av 5G-näten kommer samhällets beroende av fungerande nät och tjänster att öka ytterligare. Sedan tidigare omfattar driftsäkerhetsföreskriften PTSFS 2015:2 bland annat att operatörer ska analysera och hantera risker kopplade till anläggningar och förbindelser. Den nya föreskriften PTSFS 2020:1 innebär att operatörer även ska beakta säkerhetsrisker inför en upphandling och innefattar främst att ytterligare hot och tidpunkter ska analyseras i en riskanalys samt ökade dokumentationskrav och förtydliganden av åtkomst och behörighet.

De nya säkerhetskraven kan delas upp i fyra huvudkategorier:

 1. Ökade dokumentationskrav
  Tillverkare av tillgångar och förbindelser ska dokumenteras och dokumentationen ska sparas i fem år. Uppdragstagare och uppdragens omfattning ska dokumenteras och dokumentationen ska sparas i fem år.
 2. Ytterligare hot ska analyseras i riskanalysen
  Tydliggörande av att ”sabotage” alltid är ett relevant hot som ska analyseras. Information som förmedlas från PTS om hot ska alltid analyseras.
 3. Ytterligare tidpunkter för riskanalys
  Inför upphandling av uppdragstagare. Inför upphandling av tillgångar och förbindelser.
 4. Förtydligande avseende åtkomst och behörighet
  Kravet gäller såväl egen personal som annans. Från Stadsnätföreningens håll har vi uppdaterat föreningens ledningssystem.

Från Stadsnätföreningens håll har vi uppdaterat föreningens ledningssystem för att ge stöd för de nya kraven. Ledningssystemet har anpassats till den nya föreskriften och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps planeringsstöd för kontinuitetshantering. För tillgång till det uppdaterade ledningssystemet, kontakta Jimmy Persson, utveckling- och säkerhetschef på Svenska Stadsnätsföreningen.

För att stödja Stadsnätsföreningens medlemmar i arbetet med säkerhet och kontinuitet har föreningen valt Rejlers och Vinnergi som partners till föreningens driftssäkerhetsarbete. Valet har grundats på företagens kunskap om stadsnäten och de tjänstepaketeringar de erbjuder föreningens medlemmar kring driftsäkerhet. Jerker Ardnor, teamledare kommunikation och säkerhet på Rejlers, menar att föreningens arbete kring de nya säkerhetskraven är viktigt och framhåller vikten av att det ska generera en trygghet hos föreningens medlemmar.

– PTS nya säkerhetskrav innebär främst att man redan tidigt i planeringen väger in säkerheten i beslutsunderlagen. Detta minskar risken för störningar och avbrott vid utbyggnad eller utbyte av komponenter. Stadsnätsföreningens arbete med att bidra till de ökade säkerhetskraven är viktigt. Både föreningen och dess medlemmar ska känna trygghet i att vi har samma mål och att det är kvalité på det arbete vi gör tillsammans, säger han.

Sabine Zimmerl-Berg, senior projektledare på Vinnergi, ser de nya och skärpta föreskrifterna som en möjlighet för stadsnäten att ytterligare kvalitetssäkra och garantera kommunikationsnätens funktionalitet nu och i framtiden.

– Vi har fått förtroendet att delta i lite mer än var tredje stadsnäts driftsäkerhetsarbete och att riskbedöma inför en upphandling tror vi kan ge stadsnäten ett ovärderligt stöd. Dels skapas underlag för alla inblandade parter i det interna arbetet, dels ger det ett stöd i utformningen av upphandlingens kravställan och sist men inte minst visar det på betydelsen i informationsutbytet med leverantörer och uppdragstagare, säger hon.

Inom ramen för samarbetet kommer Rejlers och Vinnergi tillsammans med Stadsnätsföreningen vidareutveckla ett ledningssystem för kontinuerligt driftsäkerhetsarbete. Dessa företag tillhandahåller konsulthjälp och utbildning inom området baserat på Stadsnätsföreningens arbete med ledningssystem och kontinuitetshantering.

Jimmy Persson
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, september 2020.