Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi

Under 2009 lanserades Sveriges första nationella bredbandsstrategi och under hösten 2016 kom uppföljaren, ”Sverige helt uppkopplat 2025”. Strategin beskriver regeringens vision om ett helt uppkopplat Sverige med mål för tillgång till bredband med snabba förbindelser och tillgång till mobila tjänster av god kvalitet för både hushåll och företag. Fokus läggs på människors behov av bredbandsanslutning, oavsett om de bor i tätbefolkade eller i glesbefolkade områden, för att skapa förutsättningar för att bo och verka i hela landet, driva tillväxt och innovativ produktion.

Regeringen har gett Post- och telestyrelsen, PTS, i uppdrag att årligen följa upp bredbandsstrategin och ge en indikation på hur utvecklingen går i förhållande till de uppsatta målen, vilket redovisas i rapporten Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi. PTS har även i uppdrag att årligen följa upp tillgången till bredband och mobila tjänster, vilket sammanställs i rapporten Mobiltäcknings och bredbandskartläggning.

Nedan presenteras de mål i bredbandsstrategin som är kopplade till bredbandsutbyggnad.

Mål: År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Målet innebär att hushållen eller företagen måste vara anslutna till bredbandsinfrastruktur som medger 100 Mbit/s, till exempel fiber eller kabel-tv-nät. Det räcker alltså inte med att infrastruktur finns i den absoluta närheten av hushållet eller företaget som gör det möjligt för dem att köpa en bredbandsanslutning. Det är en viktig skillnad mot målet för 2025, där hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband år 2025.

Mål: År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband

Målet är teknikneutralt, vilket innebär att anslutningen kan tillhandahållas genom fast eller trådlös teknik. Fiber och kabel-tv medger kommunikation med 1 Gbit/s, och på sikt antas även olika trådlösa lösningar kunna ge sådan kommunikation.

Målet innebär att alla bör ha möjlighet till anslutning och målet är beroende av att det finns ett skäligt erbjudande. Målet innebär också att hushållet eller företaget har fiber eller motsvarande i sin absoluta närhet och därmed möjlighet att köpa en anslutning. En faktisk anslutning förutsätter efterfrågan och individens vilja samt möjlighet att investera.

Detta mål består av tre olika delmål som alla måste vara uppfyllda för att det övergripande målet för 2025 ska anses uppfyllt:

1. 98 procent av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till 1 Gbit/s

Det här delmålet säger att alla hushåll och företag i Sverige bör ha möjlighet till en anslutning på 1 Gbit/s. Skillnaden gentemot 2020-målet är att hushållen eller företagen inte behöver vara anslutna för att räknas in, utan det räcker med att det finns lämplig infrastruktur i den absoluta närheten som gör det möjligt att köpa en bredbandsanslutning. Det betyder att delmål 1 är uppfyllt för ett hushåll om det finns fiber dragen fram till tomtgränsen så att det vid ett senare tillfälle går att dra in fiberkabeln hela vägen till huset, så kallat homes passed.

2. Av återstående 2 procent bör 1,9 procent ha tillgång till 100 Mbit/s

Delmålet säger att 1,9 procent av alla hushåll och företag antingen bör ha tillgång till, eller ha bredbandsinfrastruktur i sin absoluta närhet, som medger 100 Mbit/s år 2025.

För att uppfylla målet bör 99,9 procent av alla hushåll och företag i Sverige antingen ha tillgång till eller ha en bredbandsinfrastruktur i sin absoluta närhet som medger 100 Mbit/s år 2025.

3. Kvarvarande 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s

Delmålet innebär att 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till eller ha bredbandsinfrastruktur som medger 30 Mbit/s i sin absoluta närhet. I Sverige kommer detta innebära att 100 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredbandsinfrastruktur alternativt ha det i sin absoluta närhet.

Camilla Jönsson
Svenska Stadsnätsföreningen


Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, mars 2020.