Uppnår vi målet för mobilt bredband?

Svenska operatörers nät för mobilt bredband täcker tillsammans i dagsläget i stort sett alla Sveriges hushåll och företagsadresser, och med det cirka 82 procent av Sveriges yta. I många år har Sverige varit ett föregångsland när det gäller digitalisering, och de trådlösa nätens bidrag har varit mycket viktigt.

Men förväntningarna från användare ökar i rasande fart. Det förväntas att konsumenter, företag och offentliga verksamheter ska kunna använda allt mer avancerade tjänster – överallt. Och därmed krävs allt högre prestanda och en ännu stabilare uppkoppling i de trådlösa näten. Framväxten av nya tekniker och affärsmodeller gör att andra länder som satsar på mobil infrastruktur snart kan komma ikapp, och i vissa fall springa om Sverige i tillgången till mobilt bredband. Om inte förväntningarna möts riskerar vi också att gå miste om stora vinster – i form av exempelvis besparingar inom den offentliga sektorn och svenska företags möjligheter att öka produktivitet och konkurrenskraft.

Under det gångna året har en arbetsgrupp inom Bredbandsforum analyserat hur utbyggnaden och utvecklingen av mobila bredbandsnät kan främjas. Arbetsgruppen har undersökt utvecklingen av infrastrukturer för mobilt bredband, vilka behov och krav som användare kommer att ställa och om regeringens nationella målsättning för mobilt bredband kommer att kunna uppnås. Gruppen konstaterar att utan insatser från olika aktörer riskerar regeringens vision att inte uppnås.

Så hur kan utbyggnaden och utvecklingen av mobila bredbandsnät främjas? Arbetsgruppen ser att det krävs förbättrad samordning mellan viktiga aktörer, utökad finansiering, vägledning till aktörer som ställs inför komplicerade frågeställningar och flera andra främjandeinsatser. Som ett exempel har gruppen tagit fram en ny samverkansprocess för utbyggnad av infrastruktur för mobilt bredband, som på lokal och regional nivå skulle kunna fungera som stöd för aktörerna, och föreslår att den vidareutvecklas i ett pilotförsök. Andra exempel är gruppens förslag som vänder sig mot regeringen, där man vill att regeringen formulerar en tydligare vision för mobilitetens roll i samhällets digitalisering och att regeringen ser över möjligheterna att inrätta ett statligt investeringsstöd för utbyggnad av infrastruktur för mobilt bredband på platser dit kommersiella krafter inte kan nå. Kommuner och regioner är mycket viktiga aktörer på bredbandsmarknaden, och kommunala och regionala styrdokument har en stor påverkan på frågor om bredbandsutbyggnad. Där det inte redan är gjort vill arbetsgruppen att mål om mobilitet integreras i kommunala och regionala strategiska dokument. Olika nationella myndigheter kan även genomföra viktiga insatser. Exempelvis uppmanas Post- och telestyrelsen undersöka möjligheterna att auktionera ut kvarvarande frekvensutrymme från 2018 års tilldelning av 700 MHz-bandet och se över möjligheterna att tilldela ytterligare frekvensband med anpassade täckningskrav.

Är man intresserad av mobilt bredband är arbetsgruppens slutrapport en bra översikt av den nuvarande situationen, hur utvecklingen ser ut samt förslag och rekommendationer på hur tillgången kan förbättras. Ta del av slutrapporten på Bredbandsforums webbplats, bredbandsforum.se


Mattias Svanold
Bredbandsforums kansli

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, september 2020.