2021 års bredbandsstöd fördelat

7 december 2021

Samtliga stödmedel för 2021 års tilldelning av PTS bredbandsstöd är nu fördelade. Totalt har närmare 1,6 miljarder kronor fördelats över sammanlagt 428 projekt i hela landet.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

I PTS uppdrag ingår att se till att bredbandsstödet får en god spridning över hela landet samt att olika typer av aktörer kommer ifråga för stöd. I utfallet av 2021 års fördelning av stödmedel har samtliga regioner fått del av stödet.

-I och med tilldelningen av 2021 års stödmedel kommer mer än 67 000 byggnader runt om i landet få möjlighet att anslutas med hjälp av PTS bredbandsstöd. Det är ett stort steg framåt för att nå målen om god tillgänglighet till snabbt bredband i hela landet, Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.

Alla olika typer av aktörer som ansökt om bredbandsstöd har också tilldelats medel. I stora drag har de olika typerna av aktörer fått den andel medel man också sökt om. Företagen stod för flest ansökta projekt och står därmed också för majoriteten av den stödfinansierade utbyggnaden.

Ny chans redan nästa år
Ungefär en fjärdedel av de projekt som inkom i ansökningarna har kunnat beviljas. Sammanlagt inkom ansökningar på motsvande 7,5 miljarder kronor.

- PTS uppskattar den stora efterfrågan på medel och uppmuntrar aktörer som har ett eller flera projekt som inte tilldelas stöd att ansöka nästa år igen, säger Patrik Bystedt, chef för avdelningen för bredbandsstöd på PTS.

Under 2022 fortsätter PTS med utlysning av bredbandsstöd.

Klicka här för att läsa mer om tilldelningen år 2021 och en lista över de aktörer som tilldelats stöd.


Mer information

PTS presstjänst, 08-678 55 55

 

PTS uppdrag om bredbandsstöd

PTS har i uppdrag att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet, i enlighet med regeringens bredbandsstrategi. En del i uppdraget är att vara ansvarig myndighet för ett stöd för bredbandsutbyggnad. PTS ska vid hanteringen av stödet verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela Sverige, inte minst i mer glest befolkade områden. Det ingår i uppdraget att främja att bredbandsstödet får god geografisk spridning över landet. PTS ska även säkerställa att olika aktörer kan komma ifråga för stöd.