22 miljarder krävs för att nå bredbandsmål till 2025

22 miljarder utöver de kommersiella aktörernas investeringar krävs för att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025 i enlighet med regeringens bredbandsmål. Det visar PTS uppföljning av regeringens bredbandsstrategi.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

PTS bedömer att det behövs ytterligare investeringar, utöver förväntade kommersiella investeringar, på minst 22 miljarder kronor för att nå regeringens bredbandsmål för 2025. Myndigheten har inte beräknat hur mycket det skulle kosta att nå målet med hjälp av andra tekniker än med fiber.

- Det krävs nu en fortsatt kraftsamling från alla aktörer engagerade i bredbandsutbyggnaden, säger PTS generaldirektör Dan Sjöblom. Engagemanget från kommersiella aktörer behöver även framöver mötas upp av statliga insatser genom bredbandsstöd för att vi ska nå fram. Dessutom behöver vi titta närmare på i vilken utsträckning trådlös teknik i framtiden kan bidra till att så många som möjligt kan få tillgång till 100 Mbit/s under de närmaste åren.

Tre delmål för 2025

Regeringens bredbandsmål för 2025 har tre delmål som PTS följt upp i sin rapport. För samtliga delmål gäller att hushållet eller företaget antingen har en anslutning ända fram till byggnaden eller har bredbandsinfrastruktur i sin absoluta närhet, till exempel vid tomtgräns. 

Det första delmålet är att 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s. Enligt PTS prognoser kommer 97–98 procent att ha sådan tillgång år 2025. 

Det andra delmålet innebär att ytterligare 1,9 procent (dvs 99,9 procent) bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s. PTS bedömer att 97,4–98,4 procent kommer att ha sådan tillgång 2025.

Det tredje delmålet är att samtliga hushåll och företag bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s, vilket PTS bedömer kommer att uppnås till 2025.

Ny modell för bredbandsstöd

PTS arbetar under hösten på regeringens uppdrag med att konkretisera hur en framtida modell för statligt bredbandsstöd kan utformas. Myndigheten utgår från en centralt styrd modell där offentliga aktörer gör kartläggningar och prioriteringar över de områden som behöver stöd samt konkurrensutsätter bredbandsutbyggnaden. Regeringen har i budgetpropositionen avsatt 650 miljoner till bredbandsstöd för de kommande tre åren. Läs mer på www.pts.se/bredbandsstod.

I PTS rapport finns prognoser för måluppfyllelse för samtliga av regeringens och EU:s mål på bredbandsområdet.

Ta del av rapporten och en sammanfattning av de viktigaste resultaten.

Mer information

Andreas Wigren, marknadsanalytiker, 073-644 56 96
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om rapporten

Rapporten Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi är en årlig rapport där PTS bedömer Sveriges möjligheter att uppfylla regeringens och EU:s bredbandsmål. Rapporten innehåller också uppskattningar av kostnaderna för att nå de olika målen.