Allt fler kan ansluta sig till snabba bredbandsnät

26 mars 2021

Hela 95 procent av alla hushåll och företag hade tillgång till eller möjlighet att ansluta sig till snabba bredbandsnät i oktober 2020. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

Totalt hade 95 procent av alla hushåll och företag tillgång till eller möjlighet att ansluta sig till bredband som medger hastigheter om 1 Gbit/s i oktober 2020. Det innebär en ökning med 2,8 procentenheter sedan 2019. Högst är tillgången i Stockholms, Gotlands och Hallands län.

68 procent alla hushåll utanför tätbebyggda områden (tät- och småorter) har nu tillgång till eller möjlighet att ansluta sig, vilket är en ökning med över 9 procentenheter jämfört med 2019.

- Bredbandsklyftan mellan tät- och glesbebyggda områden finns kvar, även om den minskar. En viktig insats för att ytterligare minska klyftan är satsningen på statligt bredbandsstöd på totalt 2,85 miljarder under åren 2020 till 2025. PTS arbetar nu intensivt för att fördela 2021 års stöd, säger Dan Sjöblom, generaldirektör.

På denna sida finns ett dokument som redovisar utvecklingen i alla län och kommuner (topplistor fiber, 100 Mbit/s mm). Observera att dokumentet förutom tillgången till fiber, även visar andelen med tillgång eller fiber i absoluta närheten ("homes passed").

Marginell ökning av täckningen för mobila tjänster
Regeringens mål för de mobila näten är att 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet ”där man normalt befinner sig”. De områden som är aktuella är vägar, järnvägar samt områden med närhet till bostäder, företag och fritidshus mm. Cirka 93 procent av dessa utvalda områdens yta hade täckning som uppfyllde målet 2020, vilket är en marginell ökning jämfört med 2019.

Områden i tätorter och längs lågtrafikerade vägar står för den största delen av den yta som återstår att täcka för att nå målet. 

Utvecklingen mot bredbandsmålen
Regeringens bredbandsstrategi ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi” lanserades i december 2016. Den här rapportens kartläggning visar hur långt utbyggnaden nått i relation till målen i strategin. Strategin innehåller två övergripande mål för bredband till hushåll och företag, samt ett mål för mobila tjänster (som redovisas ovan).

År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
Kartläggningen visar att 86 procent av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband som medger hastigheter om minst 100 Mbit/s 2020. Det är en ökning med 2 procentenheter från samma tidpunkt året innan. Det innebär en lägre ökningstakt än mellan 2018 och 2019, vilket kan förklaras med minskade investeringar och att utbyggnaden nu sker i allt mer glest befolkade områden. Kartläggningen visar att bredbandsmålet för 2020, som kräver att enskilda hushåll och företag också anslutit sig till bredbandsnätet, inte har uppnåtts.

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.
Det här målet har tre underliggande delmål som alla ska vara uppfyllda för att målet i sig ska anses som uppfyllt. Läs mer om målen här.

Ett av dessa delmål är att 98 procent av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till 1 Gbit/s år 2025. Målet innefattar de hushåll och företag som befinner sig i närheten av ett fibernät, och därför relativt snabbt och kostnadseffektivt skulle kunna få tillgång. 2020 hade 95 procent av alla hushåll och företag tillgång till IT-infrastruktur som medger hastigheter om 1 Gbit/s, genom en anslutning eller genom att finnas i närheten av fibernät.

Ta del av rapporten

Mer information

Jens Ingman, marknadsanalytiker: 073-644 58 82
PTS presstjänst: 08-678 55 55

 

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Mätningen är gjord i oktober 2020.

PTS kartläggning finns på statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på bredbandskartan.se.

 

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Ta del av strategin.