Åtta av tio hushåll och företag har tillgång till snabbt bredband

Bredbandsutbyggnad genom fiber- och mobilnät fortsätter och 2018 hade 81 procent av alla hushåll och företag tillgång till bredband med 100 Mbit/s. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018.

Totalt har ca 77 procent av hushållen tillgång till fiber. Det är en ökning med nästan 5 procentenheter jämfört med föregående år. Snabbast är ökningen i Hallands län (ca 8 procentenheter), följt av Blekinge och Jönköpings län.

Utbyggnaden av fiber till enfamiljshus går snabbt – 61 procent av enfamiljshusen är nu fiberanslutna, jämfört med ca 53 procent 2017. Ca 78 procent av alla enfamiljshus är dessutom fiberanslutna eller ligger i den absoluta närheten av en redan fiberansluten byggnad, vilket ger en hög potential för att fiberansluta fler enfamiljshus inom relativt kort tid.

Här finns ett dokument som redovisar utvecklingen i alla län och kommuner. Observera att dokumentet förutom tillgången till fiber, även visar andelen med tillgång eller fiber i absoluta närheten ("homes passed").

Vad gäller uppföljningen av utbyggnad och yttäckning för mobilt bredband och mobiltelefoni, visar resultaten att utbygganden av mobilnäten fortsätter, dock i betydligt lägre takt än tidigare år. 4G-utbyggnaden fortsätter, men ger främst högre kapacitet inom befintlig täckning. Utbyggnad av 4G-täckning sker främst i län som har lägre yttäckning än riket som helhet, exempelvis i Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands och Norrbottens län.
Utvecklingen mot bredbandsmålen

Regeringens bredbandsstrategi "Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi" lanserades i december 2016. Den här rapportens kartläggning visar hur långt utbyggnaden nått i relation till målen i strategin. Strategin innehåller tre övergripande mål.

År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
Kartläggningen visar att 81 procent av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband som medger hastigheter om minst 100 Mbit/s 2018. Det är en ökning med över 4 procentenheter från samma tidpunkt året innan. Det innebär en lägre ökningstakt än mellan 2016 och 2017, men är ändå jämförbar med tidigare års kartläggningar – trots att utbyggnaden nu sker i än mer glest befolkade områden.

År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
Tillgången till mobila tjänster av god kvalitet "där man normalt befinner sig" har följts upp i rapporten. Utbyggnaden av mobilnät i dessa områden, som kännetecknas av närhet till bostäder, företag, fritidshus och vägar, har varit marginell från oktober 2017 till samma månad 2018.

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.
Det här målet har tre underliggande delmål som alla ska vara uppfyllda för att målet i sig ska anses som uppfyllt. Läs mer om målen här.

Ett av dessa delmål är att 98 procent av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till 1 Gbit/s år 2025. Målet innefattar de hushåll och företag som befinner sig i närheten av ett fibernät, och därför relativt snabbt och kostnadseffektivt skulle kunna få tillgång. 2018 hade över 89 procent av alla hushåll och företag tillgång till IT-infrastruktur som medger hastigheter om 1 Gbit/s, genom en anslutning eller genom att finnas i närheten av fibernät.

Ta del av rapporten här.

För mer information:
Jens Ingman, marknadsanalytiker: 073-644 58 82
PTS presstjänst: 08-678 55 55
Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Mätningen är gjord i oktober 2018.

PTS kartläggning finns på statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på bredbandskartan.se.
Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.