Berec samråder tre dokument under sommaren

Det europeiska samarbetsorganet Berec (Body of European Regulators for Electronic Communications) har nu inlett samråd om dels riktlinjer som ska harmonisera medlemsländernas tillämpning av det nya regelverket (Koden) på området elektronisk kommunikation, och dels en rapport om 5G-utvecklingen.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

Samrådet om Utkast till riktlinjer för en enhetlig tillämpning av artikel 61.3 EEKK behandlar de nya bestämmelserna i koden om tillträde till slutkundsnära bredbandsnät. Bestämmelserna i koden tar i första hand sikte på tillträde till fastighets- och accessnät. I riktlinjerna kommer Berec att ge vägledning om hur de nationella regleringsmyndigheterna ska bedöma vilka anslutningspunkter som kan bli aktuella för tillträde, vilka ekonomiska och fysiska hinder som kan berättiga en utökad tillträdesskyldighet samt i vilken mån nya och i synnerhet små och lokala bredbandsnät kan bli undantagna från tillträdesskyldigheter.

Berec samråder även dokumentet Utkast till riktlinjer för en enhetlig tillämpning av artikel 76 EEKK. Den aktuella artikeln behandlar åtaganden om saminvesteringsavtal som kan göras av operatörer som har bedömts ha ett betydande inflytande på en marknad (SMP-företag). Nationella regleringsmyndigheter kan fatta beslut om att godta ett saminvesteringsavtal och ska då under beslutets giltighetstid inte ålägga andra särskilda skyldigheter för de aktuella nätdelarna så länge det inte finns särskilda skäl.

Det tredje dokumentet som Berec samråder är en uppföljningsrapport på Berecs rapport från 2019 där förhållandet mellan 5G och reglering behandlades baserat på synpunkter från marknadsaktörerna. I den nu aktuella samrådsrapporten tar analysen ytterligare ett steg och projektledare i Berecs övriga arbetsgrupper har även involverats i arbetet med rapporten. Målet är att hjälpa regleringsmyndigheterna att prioritera sitt arbete och att förutse kommande förändringar som kan påverka regleringen av marknaden.

Aktuella samrådsdokument och information om när samrådssvar ska vara Berec tillhanda finns i denna länk.