Fler aktörer ska utbildas och övas i krisberedskap och totalförsvar

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram en ny strategi för utbildningar och övningar i krisberedskap och totalförsvar för de kommande fem åren. En inriktning är att bredda arbetet så att fler aktörer inom sektorn elektronisk kommunikation och postsektorn utbildas och övas.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

Som bevakningsansvarig myndighet har PTS ansvar att stärka krisberedskapen inom myndighetens ansvarsområden. En grundläggande förutsättning för att stärka beredskapen är att samhällets aktörer har tillgång till adekvat utbildning. Övning är nödvändigt för att upprätthålla och öka förmågan att hantera kriser.

Var femte år tar PTS därför fram en ny utbildnings- och övningsstrategi för krisberedskap och totalförsvar. Syftet med strategin är att skapa en gemensam inriktning för berörda aktörer och att underlätta aktörernas eget arbete med utbildning och övning.

– När vi är flera aktörer som fokuserar på samma utvecklingsområden, kan det skapa en förstärkande effekt på vår gemensamma förmåga att hantera svåra påfrestningar i samhället, säger Lena Björlin, projektledare på PTS.

Fyra områden är i fokus i strategin, nämligen följande:

  1. Fler aktörer och fler funktioner hos respektive aktör ska delta i utbildning och övning inom krisberedskap och totalförsvar.
  2. Genom utbildning och övning stärka förmågan att arbeta med och delge lägesbilder.
  3. Genom utbildning och övning integrera kriskommunikation i aktörernas arbetssätt för ledning, hantering och samverkan vid svåra påfrestningar på samhället.
  4. Stärkt erfarenhetsåterföring vid utbildning, övning och skarpa händelser.

Utbildnings- och övningsstrategin för de kommande fem åren (2022–2026) baseras bland annat på lärdomar och utvärdering av tidigare utbildnings- och övningsaktiviteter och coronapandemin, dialog med aktörer från myndighetens ansvarsområden samt utveckling och inriktningar inom områdena krisberedskap och totalförsvar.

Strategin riktar sig till aktörer inom sektorn elektronisk kommunikation, postsektorn, aktörer som tillhandahåller betrodda tjänster, aktörer som omfattas av NIS-regleringen (leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster) samt den egna myndigheten. Särskilt prioriterade aktörer är de operatörer som ingår i Nationella telesamverkansgruppen (NTSG), Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp (SiSG) samt postoperatörer med särskilda krav i sina tillståndsvillkor.

Ta del av utbildnings- och övningsstrategin för krisberedskap och totalförsvar 2022–2026.


Mer information
Lena Björlin, projektledare, enheten för beredskap, tfn: 073-644 57 86
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

 

PTS arbete med krisberedskap och totalförsvar

PTS har som bevakningsansvarig och säkerhetsskyddsstödjande myndighet ett samlat ansvar för området elektronisk kommunikation och post. PTS samordnar och stödjer aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom sektorerna. Ansvaret gäller både vid normala förhållanden och vid kris eller höjd beredskap.

Vid en kris är PTS huvudsakliga uppgifter att, för sina ansvarsområden, övervaka situationen, samla in uppgifter om skeendet och sammanställa lägesbild samt rapportera till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Förutom utbildningar och övningar arbetar PTS även med föreskrifter, tillsyn, skyddsåtgärder och andra åtgärder som bidrar till en stärkt beredskap och att samhället kan hantera alla typer av händelser – från fredstida kriser till höjd beredskap och krig.