Fortsatt fokus på bredbandsfrämjande tillsyn

Också under 2019 kommer Post- och telestyrelsen (PTS) fokusera på att genomföra konkurrenstillsyn som främjar bredband. Det framgår av myndighetens tillsynsplan.

PTS tar varje år fram en plan för myndighetens tillsyn av bland annat konkurrensreglering med mera enligt lagen om elektronisk kommunikation, utbyggnadslagen och den så kallade TSM-förordningen.

PTS bedriver såväl planlagd som händelsestyrd tillsyn och planen kan komma att justeras under året för att fortsatt vara relevant.
Bredbandsfrämjande tillsyn

Under 2019 kommer PTS genomföra ett antal olika tillsynsaktiviteter för att främja utbyggnaden av, och konkurrenssituationen inom, bredbandsmarknaden. Det handlar bland annat om att granska priser, men även att kontrollera hur olika aktörer följer bestämmelserna i utbyggnadslagen.

– PTS jobbar för att vi ska få en effektiv konkurrens, bredbandsutbyggnad i hela Sverige och ett gott skydd av slutanvändares rättigheter inom EU. Därför väljer vi att fokusera vår tillsyn på områden som är principiellt viktiga, säger Marielle Sjögren, chef vid PTS enhet för tillsyn och tvistlösning.
Öppet internet fortsatt prioriterad

En huvudregel i EU-regelverket på området är att all trafik på internet ska behandlas likvärdigt av internetoperatörerna. PTS kommer under 2019 att fortsatt granska hur operatörernas affärsmetoder påverkar tillgången till ett öppet internet.
Anmälningsplikt

Myndigheten kommer även under året att granska hur aktörer efterlever reglerna om anmälningsplikt; alltså om rätt aktörer är anmälda och om dessa uppgivit korrekt omsättning till PTS.

Klicka här för att läsa tillsynsplanen.

 

Mer information
Marielle Sjögren, enhetschef PTS enhet för tillsyn och tvistlösning, 073-644 55 96
PTS presstjänst, 08-678 55 55
PTS tillsyn på konkurrensområdet

Syftet med PTS tillsyn är bl.a. att öka förutsättningarna för en effektiv konkurrens utifrån gällande regelverk på marknaden. En effektiv konkurrens leder till nytta för konsumenter i form av ett brett urval av prisvärda tjänster.

Tillsynen sker normalt på myndighetens eget initiativ, men kan också göras efter begäran av någon aktör.

Vid utredd misstanke om överträdelse av lag eller skyldighetsbeslut ska PTS lämna underrättelse till berörd operatör. Om underrättelsen inte leder till rättelse har PTS även möjlighet att förelägga en operatör att följa myndighetens beslut. Inom ramen för tillsyn enligt t.ex. utbyggnadslagen får PTS förelägga en aktör utan föregående underrättelse om aktörens agerande bedöms strida mot skyldigheterna. PTS förelägganden kan förenas med vite.