Fortsatt vikande investeringar i bredbandsnät

10 juni 2021

PTS har kartlagt investeringarna i fasta och mobila nät under 2020 och lämnar i dag en delrapport i arbetet med uppföljning av regeringens bredbandsstrategi. Prognoser för måluppfyllelsen kommer att lämnas under hösten.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

Delrapporteringen av PTS uppföljning av regeringens bredbandsstrategi visar att de sammanlagda investeringarna i fasta nät och mobilnät minskade med 5 procent, till 10,87 miljarder kronor, mellan 2019 och 2020. Året innan uppgick de totala bredbandsinvesteringarna till 11,48 miljarder.

Investeringarna i fast nätinfrastruktur minskade med 7 procent, till 9,18 miljarder. Investeringarna i mobilnät ökade samtidigt med 4 procent, till 1,69 miljarder.

PTS bedömer att de sammanlagda investeringarna sannolikt kommer att avta ytterligare under de kommande åren. Detta trots att det statliga bredbandsstöd som PTS tilldelar de kommande åren förväntas dämpa minskningen och att investeringarna i mobilnät förväntas öka till följd av 5G-utbyggnaden.

Hälften av de som saknar 100 Mbit/s finns i närheten av ett fibernät
PTS statistik visar att cirka hälften av de hushåll som saknar bredbandsanslutning med 100 Mbit/s finns i närheten av en byggnad som redan är ansluten till ett fibernät. Det rör sig till stor del om hushåll som tackat nej till ett erbjudande om att ansluta sig till snabbt bredband. Under de kommande åren kan därför investeringarna i så kallade efteranslutningar öka.

Kostnaden och det arbete som krävs för att ansluta en byggnad varierar dock mycket mellan olika områden. Trådlösa tekniker kan i vissa fall vara ett mer kostnadseffektivt alternativ för efteranslutning.

Trådlös anslutning kan komplettera
Fast bredband via 4G- och 5G-nät skulle kunna komplettera fiberutbyggnaden på delar av landsbygden. De lösningar som erbjuds på marknaden kan i vissa fall redan ge 100 Mbit/s till slutkunderna, även i glesare bebyggda områden. För att utbyggnaden ska bli kommersiellt lönsam behöver det i normalfallet finnas kluster av hushåll att ansluta.

Eftersom det är osäkert om hur stor efterfrågan slutkunderna kommer ha på denna typ av bredband är det svårt att förutse hur stor utbyggnaden blir.

Prognoser och bedömning av måluppfyllelse i höst
Slutrapportering av uppföljningen, inklusive en bedömning av möjligheterna att nå regeringens bredbandsmål, publiceras under hösten 2021.

Ta del av rapporten

 

Mer information

Andreas Wigren, marknadsanalytiker: 073-644 56 96
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Läs mer om målen i regeringens bredbandsstrategi