God tillgång till telefoni och grundläggande internet i Sverige

Tillgången till telefoni och grundläggande internet (1 Mbit/s) där vi bor och arbetar är mycket god. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i rapporten Tillgången till telefoni och grundläggande internet.

Pressmeddelande från Post- och telestyrelsen:

Tillgången till elektroniska kommunikationstjänster blir allt viktigare och är en förutsättning för delaktighet i samhället. PTS konstaterar i rapporten Tillgång till telefoni och grundläggande internet att tillgången till telefoni och grundläggande internet överlag är god i Sverige. Nästan 100 procent av hushållen och de fasta verksamhetsställena har tillgång till någon form av telefoni och grundläggande internetanslutning om minst 1 Mbit/s.

Det är i första hand marknaden som ska tillgodose tillgången till telefoni och grundläggande internet. PTS har i uppdrag att säkerställa att telefoni finns att tillgå för de hushåll och företag som har haft telefoni men som nu inte kan få tjänsten på marknaden. Det finns i dagsläget 8 fall där PTS har upphandlat en särskild lösning.

I takt med att digitala tjänster blir allt mer avancerade krävs ökad kapacitet. Regeringen har därför sett att det finns behov av att nivån för tillgång till grundläggande internetanslutning höjs från 1 Mbit/s till 10 Mbit/s. För detta har regeringen föreslagit att PTS anvisas 20 miljoner kronor per år under tre år. PTS ska också hämta in marknadens synpunkter om vilka åtgärder som kan komma att behövas med anledning av ett uppdrag från regeringen.
Trenden är fiber och mobilt

Övergången från det kopparbaserade telefonnätet till mobila lösningar eller fiber fortsätter. Ca 10 000 kunder berörs halvårsvis. Omställningen berör, förutom telefoni, även andra tjänster såsom bredband via xDSL, tv och IP-streaming. Som en konsekvens av omställningen till andra infrastrukturer har andelen hushåll och verksamhetsställen som har tillgång till bredband via fasta tekniker minskat något under det senaste året. Samtidigt har andelen hushåll som har tillgång till bredband via mobila lösningar ökat. Sammanlagt har antalet hushåll som inte har tillgång till grundläggande internet sjunkit.

Trenden där antalet abonnemang på fast telefoni minskar fortsätter. Sedan 2016 års rapport har antalet abonnemang på fast telefoni sjunkit från 3,5 miljoner till 3,1 miljoner abonnemang. Även antalet abonnemang på mobil telefoni har minskat med 1 procent under 2016, till 14,6 miljoner abonnemang.
Driftsäkerhet och redundans

Det är inte endast behovet av tillgång till tjänster som ökar. I och med digitaliseringen ökar även behovet av att infrastrukturerna är driftsäkra. Sedan 2016 finns en branschstandard för robusta fibernät, som anger en lägsta godtagbar kvalitetsnivå vid förläggningen av fiberinfrastruktur. PTS arbetar för att det skapas redundans i ortssammanbindande fibernät i glesbygd., Vi samverkar också med Svensk Energi och med företrädare för operatörer och elnätsägare för att säkerställa samverkan mellan el- och teleoperatörer i händelse av svåra störningar i elförsörjningen.

Läs rapporten i sin helhet här.