Goda valmöjligheter för internetanvändare

Det finns goda möjligheter för slutanvändare att välja internetleverantör. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i en ny rapport. Tillgången till öppet internet bedöms därför vara god i Sverige. Men myndigheten fortsätter att bevaka frågan.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

En huvudregel i EU-regelverket är att all trafik på internet ska behandlas likvärdigt av leverantörerna av internetanslutningstjänsterna. Det innebär bland annat att slutanvändare har rätt att använda applikationer, tjänster och terminalutrustning efter eget val.

PTS uppgift är att övervaka och se till att bestämmelserna om öppet internet, även kallat nätneutralitet, efterlevs. PTS ska också varje år rapportera sina tillsynsaktiviteter kring öppet internet till bland annat EU-kommissionen.

 

Prioriterat tillsynsområde

Nätneutralitet har varit ett prioriterat område i PTS tillsyn de senaste åren. Under det senaste året har myndigheten genomfört ett antal granskningar för att kontrollera hur marknadens aktörer följer reglerna om öppet internet.

Under 2018 avgjordes ett tillsynsärende i domstol kring erbjudanden om så kallad zero rating. Ärendet var fokuserat på att vissa utvalda tjänster fortsatt kunde användas efter att slutkunden förbrukat den avtalade datavolymen. Förvaltningsrätten slog fast att Telia skulle upphöra med de trafikstyrningsåtgärder som vidtogs. 

I december 2018 inledde myndigheten också en granskning kring huruvida bredbandsoperatören Bahnhof genomfört åtgärder som strider mot reglerna. Det ärendet är ännu inte avslutat.

 

God tillgång till öppet internet

I rapporten konstaterar PTS att svenska slutanvändare ofta kan välja mellan olika prisplaner eller abonnemangsformer för olika kombinationer av datavolym, röstsamtal och kostnad för mobiltelefon.

Sammanfattningsvis bedömer myndigheten därför att tillgången till öppet internet är god i Sverige.

Klicka här för att läsa rapporten

 

Mer information

Fredrik Blomström, tf chef vid enheten för elektroniska kommunikationstjänster, 070-811 40 55
PTS presstjänst, 08-678 55 55

 

Om öppet internet och nätneutralitet

Ett öppet internet innebär att slutanvändare har rätt att få tillgång till information och innehåll, att använda och tillhandahålla applikationer och tjänster och använda den utrustning de vill när de använder internet. Detta gäller oavsett var slutanvändaren befinner sig och oavsett varifrån informationen kommer och vart den ska. Ett öppet internet är bland annat viktigt för yttrandefrihet, valfrihet och innovation.

Begreppet nätneutralitet används ofta i diskussionen om ett öppet internet. Detta begrepp bygger på principen att leverantören av internetanslutningstjänsten ska behandla all internettrafik likvärdigt.

Läs mer om regelverket på www.pts.se/oppetinternet