Indentive leder projekt om "Design för en energieffektiv vardag"

Indentive Operations AB har av Energimyndigheten tilldelats cirka 2,7 miljoner kronor, för att tillsammans med samarbetspartners utveckla nya tjänster för energibolag. Indentives del uppgår till cirka 2 miljoner kronor.

Nyhet från Indentive:
Inom ramen för programmet "Design för energieffektiv vardag” tilldelar Energimyndigheten
Indentive Operations AB cirka 2,7 miljoner kronor, varav 500 000 kronor är avsatt för kommersiella aktiviteter, för att tillsammans med Umeå Energi AB, Psykologpartners W&W AB samt Linköpings universitet utveckla nya digitala tjänster med inriktning mot energibesparingar och hållbarhet. Projektet förväntas leverera kommersialiseringsbara lösningar för energibolag i såväl Sverige som internationellt och kommer att gå under namnet ”Vägvisaren”.


Utifrån individens roll i energisystemet ska lösningar tas fram så att konsumenten motiveras att ta en aktiv roll i hållbarhetsarbetet. Umeå Energi, ett av Sveriges mest innovativa energibolag, och Indentive har under flera år samarbetat kring innovativa tjänster baserade på Indentives IoT- och tjänsteplattform Connective. En delmängd av dessa tjänster ligger till grund för utvecklingsarbetet inom projektet. Psykologpartners och Linköpings universitets kompetens inom psykologisk design, beteendevetenskap och användbarhet kommer att addera ytterligare signifikans och väsentligt komplettera detta arbete. Gruppen bedöms ha mycket goda förutsättningar att leverera innovativa lösningar som kommer att ge energibolag möjligheter till både nya intäkter och ytterligare verktyg att främja deras lokala position. Dessutom stärker projektet Sveriges roll som internationellt ledande inom hållbarhetsfrågor.


Tilldelningen beslutades i hård konkurrens med ett flertal andra mycket kompetenta intressenter.
Energimyndigheten motiverar sitt beslut med ”Projektet har en bra problemformulering som lyfter ett aktuellt problem, där ambitionen att kombinera tidigare tjänster som kan samverka är nyskapande. Projektet har energi-, beteende- och designrelevans samt att det har samlats en kompetent och bra projektgrupp som besitter de kunskaper som bedöms krävas för projektet. Projektets mål är ambitiösa och byggs upp av ett tydligt planerat genomförande, som tillsammans med kommersialiseringsfrämjande aktiviteter bedöms kunna uppnås”.


”Denna tilldelning påvisar att vi har rätt strategisk inriktning med starkt fokus på energibolag och
stadsnät i hela Sverige. Vi stärker härmed vår position som ledande inom detta marknadssegment och vi är mycket stolta över att ha fått denna tilldelning. Tillsammans med våra samarbetspartners kommer vi kunna utveckla nya tjänster för både befintliga, men också nya kunder, som de i sin tur kommer att kunna kommersialisera bland sina konsumenter”, säger Anders Visell, CEO på Indentive Operations AB.


”Fokus i vårt samarbete med Indentive har sen starten varit att utveckla hållbara tjänster som
motsvarar våra kunders behov och förenklar deras vardag. Vi ser att intresset för att aktivt kunna följa upp och påverka sin egen klimatpåverkan stadigt ökar och fortsätter satsa på utveckling av tjänster som hjälper kunderna med detta”, säger David Lindström, Affärschef på Umeå Energi.


”Psykologpartners satsar på psykologisk design där vi med bevisat effektiva metoder kan hjälpa till att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Därför är vi mycket glada över det här samarbetet och Energimyndighetens beslut. Det är med stor förväntan vi är delaktiga i projektet.", säger Kristofer Vernmark, affärsområdeschef på Psykologpartners


"Genom detta projekt får vi som sysslar med designforskning inom interaktions- och tjänstedesign
möjlighet att utforska inte enbart hur IT kan bidra till beteendeförändring, utan också vilka
förutsättningar som måste vara på plats för att en beteendeförändrande tjänst ska förverkligas. Vi
kommer att med hjälp av tjänstedesign undersöka hur olika aktörer kan bidra med olika resurser, och vi kommer att studera vilka värden som samskapas med IT-systemen som plattform av de deltagande aktörerna inklusive elkonsumenterna", säger Mattias Arvola, biträdande professor i kognitionsvetenskap och designforskare på Linköpings universitet.


Om Energimyndigheten:
Energimyndigheten har helhetsbilden över tillförsel och användning av energi i samhället. De arbetar för ett hållbart energisystem som är tryggt, konkurrenskraftigt, och har låg negativ påverkan på miljö, hälsa och klimat. Det innebär bland annat att de tar fram och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning, ger utbildningsstöd och deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen.


Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) agerar som kontakt och kansli för programmet ”Design för
energieffektiv vardag”. Läs mer om Energimyndigheten på www.energimyndigheten.se