Informationssäkerheten behöver stärkas för att öka motståndskraften mot it-angrepp

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) informerar idag via sin webb om att ett omfattande internationellt cyberangrepp har upptäckts. Många företag och organisationer kan vara drabbade och Sverige är ett av de länder som pekats ut.

Pressmeddelande från Regeringskansliet:

– Regeringen är informerad och har en löpande dialog med de ansvariga myndigheterna. Dessa samverkar med varandra och stödjer utsatta aktörer, säger Anders Ygeman.

Sedan regeringen tillträdde har en rad åtgärder vidtagits för att stärka informationssäkerheten. Obligatorisk it-incidentrapportering för statliga myndigheter har införts, en utredning om risker i samband med outsourcing har tillsatts, ett tekniskt detekterings- och varningssystem riktat till de mest skyddsvärda verksamheterna tillhandhålls av Försvarets radioanstalt och ett förslag om att MSB ska få möjlighet att tillhanda-hålla ett sensorsystem till övriga samhällsviktiga aktörer har remitterats.

– Informationssäkerhet är ett högt prioriterat område för regeringen och har varit det ända sedan regeringen tillträdde. Vi har nu fått ytterligare signaler om hur viktigt informationssäkerhetsarbetet är. Alla företag och myndigheter som hanterar skyddsvärd information måste därför arbeta systematiskt med sin informationssäkerhet, säger Anders Ygeman.