Inrättandet av Nationellt cybersäkerhetscenter pågår

17 juni 2021

Cybersäkerhetscentret är en del i att förbättra Sveriges cybersäkerhet. Inom kort väntas de första tjänsterna i centret tillsättas. Uppbyggnaden sker successivt och målsättningen är att vara fullt operativt under 2023.

Nyhet från Säkerhetspolisen: 

Onsdag den 16 juni genomförde statsråden Mikael Damberg och Peter Hultqvist ett digitalt besök vid centret och fick en beskrivning av det pågående arbetet.

- Bra att ni är igång, att ni hanterar de basala frågorna.

Så tackade inrikesminister Mikael Damberg för onsdagens digitala besök vid Nationellt cybersäkerhetscenter.

Det var cheferna för Försvarets radioanstalt (FRA), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Säkerhetspolisen som tillsammans med tjänstemän från samma myndigheter berättade hur centret realiseras, efter regeringsbeslutet om inrättandet av ett nationellt cybersäkerhetscenter i december förra året.

Det nationella cybersäkerhetscentret drivs i samverkan mellan Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, MSB och FRA. En nära samverkan kommer även att ske med Polismyndigheten, Försvarets materielverk (FMV) och Post- och telestyrelsen (PTS).

Under mötet gick man igenom den konkreta verksamhet som hittills påbörjats och planerats. Den röda tråden var hur centret ger möjlighet till ökad effektivitet genom operativ samverkan, internt och på sikt gentemot exempelvis näringslivet.

Lena Hallin, chef för Must, underströk att den samverkan som nu inleds i centret visserligen har förebilder, men i många avseenden går längre än dessa.

FRA:s generaldirektör Björn Lyrvall påpekade att en väsentlig del av centret kommer att utgöras av en närmare operativ samverkan, med syfte att upptäcka och hantera cyberangrepp.

Säkerhetspolischef Klas Friberg underströk att även om myndigheterna har olika roller och lyder under skild lagstiftning, innebär centret att myndigheterna nu kommer att hantera cybersäkerhetsfrågorna tillsammans, mer än tidigare.

MSB:s vikarierande generaldirektör Camilla Asp sammanfattade: ”Närheten kommer att ge god effekt.”

Beslut om inrättande av nationellt cybersäkerhetscenter

Text om mötet på regeringens hemsida

Läs mer om inrättandet av Nationellt cybersäkerhetscenter på centrets temporära webbplats