Investeringar i bredbandsnät minskade med 11 procent 2019

PTS har kartlagt investeringarna i fasta och mobila nät under 2019 och lämnar i dag en delrapport i arbetet med uppföljning av regeringens bredbandsstrategi. Prognoser för måluppfyllelsen kommer att lämnas under hösten.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

Delrapporteringen av PTS uppföljning av regeringens bredbandsstrategi visar att de sammanlagda investeringarna i fasta nät och mobilnät minskade med 11 procent, till 11,41 miljarder kronor, mellan 2018 och 2019. Året innan uppgick de totala bredbandsinvesteringarna till 12,81 miljarder.

Investeringarna i fast nätinfrastruktur minskade med 10 procent, till 9,79 miljarder. Investeringarna i mobilnät minskade samtidigt med 16 procent, till 1,62 miljarder.

PTS bedömer att utbyggnadstakten sannolikt kommer att avta ytterligare under de kommande åren.

Covid-19-pandemin ger liten påverkan på kort sikt

Förutom kartläggning av investeringar innehåller delrapporten en preliminär bedömning av förutsättningarna för att nå regeringens bredbandsmål. En aktuell fråga som kan påverka utvecklingen är den pågående pandemin.

PTS bedömer att Covid-19-pandemin kommer att få relativt små effekter på bredbandsutbyggnaden på kort sikt. Uppgifter från marknadens aktörer tyder på att utbyggnaden i stort sett fortgår enligt planerna, även om vissa fiberanslutningar skjutits upp på grund av oro för smitta hos enskilda hushåll.

På längre sikt är effekterna av Covid-19 mer osäkra, men vid en mer långvarig ekonomisk kris med bl.a. svagare efterfrågan på bredbandsanslutning kan marknadens investeringar påverkas och därmed också möjligheterna att nå bredbandsmålen.

Samtidigt har betydelsen av snabbt bredband i hela landet blivit än mer uppenbar i ljuset av pandemin och den kraftiga ökningen av antalet invånare som arbetar och studerar på distans. Covid-19 skulle därför på längre sikt också kunna bidra till ökad efterfrågan på bredband med hög kapacitet, fler bredbandsfrämjande åtgärder och fortsatt utbyggnad i områden som i dag saknar snabbt bredband.

Prognoser och bedömning av måluppfyllelse i höst

Slutrapportering av uppföljningen, inklusive en bedömning av möjligheterna att nå regeringens bredbandsmål, publiceras under hösten 2020.

Ta del av rapporten

 

Mer information

Andreas Wigren, marknadsanalytiker: 073-644 56 96
PTS presstjänst: 08-678 55 55