IT-politisk debatt i riksdagen

Onsdagen 19 maj debatterade riksdagen de IT-politiska motioner som lämnades in under allmänna motionstiden under hösten. Även regeringens förslag till en ny lag om åtgärder för att bygga ut bredbandsnät debatterades i kammaren.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag, och riktade samtidigt ett tillkännagivande till regeringen: Stora delar av befolkningen har på senare år fått allt bättre service, något som varit positivt för näringslivet. Ytterligare ansträngningar måste dock göras för att alla invånare, såväl på landsbygden som i ytterstadsområden, ska få ännu bättre tillgång till bredband.

Även de kommunägda stadsnäten nämndes debatten. Flera partiföreträdare lyfte upp vikten av att stadsnäten måste ges möjlighet att bygga ut bredbandsnätet också utanför de egna kommungränserna.

Se hela den IT-politiska debatten här