Krisberedskap – en del av myndighetens dagliga arbete

Samhället blir allt mer digitaliserat. Kraven på fungerande elektroniska kommunikationer – överallt och hela tiden – är mycket höga både en "vanlig dag" och vid kriser.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

Post- och telestyrelsen (PTS) har ett särskilt ansvar för krisberedskap inom sektorerna elektronisk kommunikation och post. Vi arbetar dagligen med frågor som ska stärka vår och sektorernas krisberedskapsförmåga.
Etablerade nätverk för samverkan

God samverkan inom sektorerna och med andra aktörer i samhället är avgörande vid en kris. Därför finns till exempel nationella telesamverkansgruppen (NTSG), ett samarbetsforum där de större teleoperatörerna bland annat ingår, med syftet att stödja återställandet av telefoni och bredband vid allvarliga störningar.

PTS driver även ett nätverk för kommunikatörer inom sektorn för elektronisk kommunikation. Kriskommunikation bör vara en integrerad del av ledning och samverkan. Därför arbetar vi just nu med en förstudie som syftar till att se hur vi kan formalisera kriskommunikatörsnätverket inom sektorn.

Vid en allvarlig störning är det av stor vikt att snabbt få fram en så korrekt bild över läget som möjligt. Helt nyligen sjösatte vi Navet, ett system som alla operatörer kan använda för att rapportera driftstörningar. Informationen överförs direkt till SOS Alarms webbtjänst SOS.nu, där kommuner, länsstyrelser och andra krishanterande myndigheter snabbt och enkelt kan ta del störningsinformationen.
Stärka totalförsvarsförmågan

Vi har precis utvärderat förra årets stora krisberedskapsövning inom telekomsektorn, Telö 17, som hade inriktning på utveckling och uppbyggnad av det civila försvaret inom totalförsvaret. Övningen har medfört att vi inom sektorn har en gemensam bild av vägen framåt för att utveckla vår totalförsvarsförmåga att stödja Försvarsmakten och det civila samhället vid höjd beredskap. Totalförsvarsövningen 2020 är ett delmål på vägen. I det fortsatta arbetet har vi följande i fokus:

  • Föreskrifter och tillsyn
  • Robusthetshöjande åtgärder
  • Utbildningar och övningar
  • Samverkan med sektorernas aktörer och andra myndigheter

 

Ökad robusthet i nät och tjänster

Under innevarande år har PTS en förstärkt budget för robusthetshöjande åtgärder. Det är åtgärder som stärker nät och tjänster så att konsekvenser av allvarliga händelser kan minimeras. PTS kan finansiera åtgärder när marknadens aktörer inte gör det utifrån kommersiella grunder eller rättsliga krav.

Vi finansierar till exempel ett pilotprojekt som undersöker hur man minimerar risken för att samhällsviktiga webbplatser går ner vid extrema överbelastningsattacker eller andra nätstörningar. Vi finansierar även åtgärder som höjer brandsäkerheten i försörjningstunnlar där bland annat förbindelser för elektronisk kommunikation finns.