Många kommuner känner till robustfiber.se

Fyra av tio kommuner känner redan till robustfiber.se. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS), Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) och Bredbandsforums årliga enkätundersökning om kommuners bredbandsarbete - Resultat från undersökning om kommunernas bredbandsarbete 2016.

Pressmeddelande från Post- och telestyrelsen:

Syftet med enkätundersökningen är att undersöka i vilken utsträckning kommuner arbetar med att planera och främja sin bredbandsutbyggnad. Undersökningen har nu genomförts för sjunde året i rad.

 

Robustfiber.se välkänt

En hög andel, 40 procent, av kommunerna känner redan till e-tjänsten Robust fiber som startade hösten 2015. Branschens aktörer har tillsammans med PTS och Svenska Stadsnätsföreningen initierat ett koncept, ”Robust fiber”, för robust fiberanläggning där de nämnda aktörerna och bland annat SKL deltagit. Tjänsten syftar till att samla, ensa och utveckla befintliga riktlinjer för fiberanläggning.

 

Något sämre resultat på robusthetsområdet

I enkäten ställs också frågor om robusthet. En femtedel av kommunerna ställer krav på robusthet i upphandling och kravställning av digitala tjänster. Det är något lägre än föregående år. Här ingår även upphandling av välfärdstjänster där robusthet är av stor betydelse.

 

Utbyggnadslagen

Nytt för i år är ett antal frågor om den så kallade utbyggnadslagen. Lagen syftar till att främja utbyggnad av bredband. Genom dessa frågor synliggörs om den nya lagen har nått ut i kommuner och om lagen kommer till användning.

Tre av fyra kommuner har svarat att de tillgängliggör information om planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt på något eller flera av alternativen kommunens hemsida, stadsnätens hemsida eller via e-tjänsten Ledningskollen.

 

Övriga resultat

Undersökningen tittar även på om kommuner har en bredbandsstrategi, hur kommunerna samarbetar och vilka olika sätt de arbetar på för att främja bredbandsutbyggnad.

 

Bredbandskartan uppdaterad

PTS e-tjänst Bredbandskartan har en strategidel som är uppdaterad med information från enkätundersökningen.

Ta del av undersökningen här.

 

För mer information:
Karin Fransén, marknadsanalytiker på avdelningen för samhällsfrågor, tfn: 073-644 57 81
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55