Många nya byggnader kan kopplas upp efter PTS bredbandsstöd 2021

22 februari 2022

Under 2021 delade Post- och telestyrelsen (PTS) ut drygt 1,5 miljarder kronor i bredbandsstöd. Nu har myndigheten rapporterat resultatet av förra årets verksamhet. Myndigheten har identifierat ett antal möjligheter att ytterligare förbättra bredbandsstödet.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

PTS fick år 2020 ett nytt uppdrag att vara ansvarig myndighet för ett nationellt bredbandsstöd. Under fjolåret delade myndigheten ut sammanlagt 1532 miljoner kronor i stöd, fördelat på de tre utlysningsområdena Götaland, Svealand och Norrland. Den stödmodell som myndigheten använder har gjort det möjligt att snabbt skala upp fördelningen av stödmedel under 2021.  Som resultat av tilldelningen förväntas mer än 60 000 byggnader i glesbygd ges möjlighet att anslutas.

Nu har PTS återrapporterat uppdraget till regeringen.

Stort engagemang en framgång för bredbandsstödet
PTS kan konstatera att det engagemang som marknadens aktörer, regioner, kommuner och intresseorganisationer bidragit med under 2021 är viktiga för uppdragets genomförande.  Samverkan med regionerna är avgörande i PTS insatser för att hantera de utmaningar som finns med att få till en träffsäker kartläggning inför stödtilldelning. Och samarbeten med intresseorganisationer har varit viktigt för att sprida kännedom och höja kunskapsnivån om bredbandsstödet bland berörda aktörer.

Inför stödtilldelning 2022 uppmuntrar PTS till ytterligare aktivt deltagande från nätbyggande aktörer i kartläggningsprocessen. Myndigheten har därför vidtagit ett arbete för att ytterligare förtydliga förutsättningar och informera bredbandsaktörerna om deras möjlighet att bidra till ett bredbandsstöd som hamnar rätt.

-Det här arbetet är viktigt för att säkerställa att vi får bra underlag från marknadens aktörer i såväl den årliga bredbandskartläggningen, som det offentliga samrådet, säger Anna Larsson, processledare vid PTS avdelning för bredbandsstöd.

Förbättringsarbete inför kommande stödperioder
Myndigheten har identifierat framgångsfaktorer såväl som utmaningar efter det nationella bredbandsstödets andra år. Myndigheten bedömer bl.a. att löpande arbete med utvärdering och utveckling av stödverksamheten kan anses en framgångsfaktor för en ändamålsenlig och effektiv förvaltning av stödet. Det har bl.a. inneburit att PTS har fångat upp möjligheter till förenklingar och förtydliganden kring stödet för att underlätta för sökande under 2021.

- Vi jobbar kontinuerligt med vidareutveckling av verksamheten för att bredbandsstödet ska träffa så rätt som möjligt. Nu tar vi avstamp i 2021 och förbättrar och förfinar arbetet inför 2022 års utlysning och tilldelning. säger Patrik Bystedt, chef, PTS avdelning för bredbandsstöd.

Under 2022 kommer det vara möjligt att söka bredbandsstöd från den 13 maj till den 22 augusti. Klicka här för mer information om PTS bredbandsstöd.

Klicka här för att läsa rapporten

 

Mer information
Anna Larsson, Processledare, PTS avdelning för bredbandsstöd, 08-678 57 98
PTS presstjänst, 08-678 55 55