Med rätt insatser når vi bredbandsmålen

Förutsatt att investeringarna fortsätter i nuvarande takt når vi målet i regeringens bredbandsstrategi om 95 procents tillgång till 100 Mbit/s. Då måste också hinder för fortsatta investeringar undanröjas. Det framgår i Post- och telestyrelsens (PTS) uppföljning av bredbandsmålen.

Pressmeddelande från PTS:


PTS bedömer att 91-94 procent av alla hushåll och företag kommer att ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020 med den investeringsnivå som anses vara mest trolig. Den lilla nedskrivningen av prognosen jämfört med förra årets rapport beror helt på utfallet av den nya modellen som PTS använder för att beräkna fiberutbyggnaden. Den nya modellen uppskattar kostnaderna för anläggning av fiberaccessnät bättre än den tidigare modellen. . PTS prognos pekar på att det behövs särskilda insatser för att nå fram till 95 procents tillgång år 2020.

- Det finns ambitiösa mål och en omfattande strategi för att driva på den fortsatta bredbandsutbyggnaden. Såväl offentliga som kommersiella aktörer måste bidra på olika sätt för att vi ska nå fram, och slutanvändarna måste också fortsätta ha en hög efterfrågan, säger PTS generaldirektör Dan Sjöblom.

 

Fortsätter investeringarna når vi målen om 100 Mbit/s

PTS anser att det är möjligt att nå målet om att 95 procent av alla hushåll och arbetsställen bör ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Detta förutsätter dock att investeringarna fram till 2020 kommer att fortsätta på liknande nivåer som under de senaste två åren, vilket skulle innebära en något högre investeringsnivå än PTS prognos.

För att målet ska kunna uppfyllas krävs också ökad samverkan mellan olika aktörer inom bredbandsområdet samt undanröjande av hinder för fortsatta investeringar. Vidare förutsätter måluppfyllelsen en fortsatt stark efterfrågan och hög betalningsvilja från slutkunderna. PTS bedömer att det finns behov av aktiviteter inom alla dessa områden, vilket regeringen också adresserar genom en rad uppdrag och åtgärder i den nya bredbandsstrategin.

 
Ändrade förutsättningar ändrar prognosen för att uppnå målet om 30 Mbit/s

När det gäller EU-kommissionens mål om att alla senast år 2020 ska ha tillgång till internethastigheter på över 30 Mbit/s, bedömer PTS att 94-95 procent kan få tillgång till minst denna hastighet 2020. De ändrade förutsättningarna för 700 MHz-bandet jämfört med förra årets rapport gör att PTS förväntar sigen förskjutning framåt i tiden av möjligheten att erbjuda 30 Mbit/s via mobilnäten i områden som inte har tillgång till fiber år 2020. Utbyggnaden i dessa områden väntas ge ett väsentligt bidrag till uppfyllnad av 30 Mbit/s-målet från och med 2021.


Läs rapporten här

 

Mer information

Andreas Wigren, analytiker Enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande, tfn 073-644 56 96
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55