Mer nyanserad bild av svenskarnas internetanvändning behövs

Det är viktigt att genomföra undersökningar om internet och tillhörande teknik med urvalsmetoder som säkerställer att personer med olika funktionsnedsättningar och andra svårigheter blir representerade – och att frågor och svarsalternativ anpassas efter dessa gruppers förmågor. Annars synliggörs inte dessa personers förutsättningar och förmåga att använda internet och digital teknik tillräckligt. Risken finns att bilden av det digitala utanförskapet inte är rättvisande, och att insatserna inte blir de mest verkningsfulla. Det visar en ny undersökning som genomförts av Begripsam och finansierats av Post- och telestyrelsen (PTS) tillsammans med Konsumentverket.

Pressmeddelande från Post- och telestyrelsen:

Genom flera etablerade undersökningar finns en god bild av vad svenskarna gör på internet, vilka apparater de använder och vilka eventuella svårigheter som finns. Dessa undersökningar baseras på urval av den svenska befolkningen, men då urvalen är relativt små är sannolikheten att hitta personer med vissa funktionsnedsättningar låg. Om dessa grupper inte blir representerade blir bilden av hur läget är för personer med vissa funktionsnedsättningar inte rättvisande och det finns risk att det digitala utanförskapet inte blir rätt beskrivet vilket i förlängningen kan förhindra att rätt insatser görs.


Skuggundersökning med större representation av personer med funktionsnedsättning

Undersökningen "Svenskarna med funktionsnedsättning och internet" är därför genomförd som en s.k. skuggundersökning. Den har mätt samma saker som har undersökts i andra undersökningar, men de metoder som använts fokuserar på att hitta fler personer med olika funktionsnedsättningar. Detta i syfte att komplettera, fördjupa och förtydliga bilden kring internetanvändningen hos personer med funktionsnedsättning.


Resultaten ger mer nyanserad bild av internetanvändningen

Resultaten från den här undersökningen skiljer sig åt från de s.k. skuggade undersökningarna på en rad områden och visar en mer nyanserad bild av hur personer med funktionsnedsättning upplever användningen av internet. Den visar också på stora skillnader mellan personer med olika funktionsnedsättningar. Det kan innebära att det är en stor risk att göra antaganden på resultat där man slagit ihop personer med olika funktionsnedsättning i för stora grupper. Ett exempel är att gravt synskadade och blinda personer ofta redovisas som "synskadade" men dessa grupper har ofta helt skilda resultat.


Både oroande och glädjande resultat

Stefan Johansson, som är huvudansvarig för genomförandet av undersökningen, anser att det är oroande att vissa grupper har ett stort digitalt utanförskap enligt undersökningens resultat. Det gäller till exempel personer med utvecklingsstörning, språkstörning och afasi. Ett annat område där resultaten visar på ett problem är vilken påverkan utbildning och arbete har.

- Undersökningen visar att ju längre en person står från utbildning eller ordinarie arbetsmarknad desto sämre tillgång till de digitala resurser och den digitala kunskap som kanske faktiskt är en förutsättning för att få ett arbete eller börja studera, säger Stefan Johansson. En mer glädjande bild är att många personer med funktionsnedsättning tycks uppskatta och använda blogg som ett sätt att uttrycka sig. Åtta procent av den svenska befolkningen bloggar men i vårt material kan vi se flera grupper som bloggar mycket mer.
Ökat fokus på spridning av problem och lösningar för PTS

PTS anser att resultaten i den här undersökningen visar på vikten av att genomföra fler undersökningar med urvalsmetoder som säkerställer att personer med olika funktionsnedsättningar, diagnoser och svårigheter är representerade samt att sättet att ställa frågor och konstruera svarsalternativ som tar hänsyn till olika personers förmågor och förutsättningar.

-Att sprida kunskap, probleminsikter och konkreta lösningsförslag kopplat till tillgänglighet och digital inkludering är något PTS kommer att fokusera ännu mer på framöver i vårt arbete med att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, säger Sara Andersson, chef för PTS avdelning för samhällsfrågor.

Ta del av undersökningen här

För mer information:
Malin Wahlquist, enheten för inkluderande it och telefoni, PTS
e-post: malin.wahlquist@pts.se
telefon: 08-678 56 57

PTS presstjänst, telefon 08-678 55 55

Bakgrund om undersökningen

PTS har tillsammans med Konsumentverket finansierat en undersökning som heter "Svenskarna med funktionsnedsättning och internet." Undersökningen är initierad och genomförd av Begripsam, ett företag och förening som består av erfarna forskare, experter och projektledare med kunskap om funktionshinderfrågor. Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har bidragit med vetenskapligt stöd och flertalet kontaktpersoner i föreningar och organisationer har bidragit med ett stort ideellt engagemang.

PTS arbetar med att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom elektronisk kommunikation och post. PTS verkar för ett samhälle där all informations- och kommunikations-teknik är inkluderande och kan användas av alla, oavsett funktionsförmåga. En central utgångspunkt i arbetet är att utgå från målgruppernas behov och att identifiera brister i tillgängligheten inom PTS område.