MSB föreslår ersättare till radiokommunikationssystemet Rakel

MSB lämnar i dag in svar på ett regeringsuppdrag avseende det samlade behovet av ett nytt, utvecklat och säkert kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer. I svaret beskrivs bakgrunden till det samlade behovet av ett nytt kommunikationssystem, samt förslag på teknisk lösning och rollfördelning.

Nyhet från Myndigheten för samhällskydd och beredskap: 

Räddningstjänst, polis, ambulans och annan samhällsviktig verksamhet behöver ha tillgång till kommunikation som är robust och säker för att klara sina uppdrag.  Kommunikation som ska fungera i vardagen såväl som vid kriser och ytterst höjd beredskap. Radiokommunikationssystemet Rakel som används i dag är ett mycket viktigt verktyg för dessa aktörer och för svensk krisberedskap.

Teknikutvecklingen ökar behoven

Rakel har använts i över 15 år och är främst byggt för tal. Systemet stödjer inte de utökade behov som dagens Rakel-användare har med tanke på digitaliseringen och teknikutvecklingen. Behoven omfattar framförallt utökad datakapacitet för till exempel film och bildöverföring vid en pågående insats, delning av lägesbilder eller användande av drönare vid skadeplatser. Därför föreslår MSB en ersättare till radiokommunikationssystemet Rakel.

– Ökad digitalisering och förändrade säkerhetspolitiska förutsättningar ställer krav på ett samhällsgemensamt och säkert system för mobil datakommunikation. Rakel behöver ersättas med ett modernare system som förutom tal även kan hantera till exempel realtidsöverföring av data och rörliga bilder från en insats eller skadeplats, säger Camilla Asp, vikarierande generaldirektör för MSB.

Bredare uppdrag till MSB

Det nya kommunikationssystemet har arbetsnamnet Rakel G2. I svaret till regeringen föreslås att MSB får ett bredare uppdrag och ett utökat helhetsansvar för arbetet med det framtida kommunikationssystemet. I svaret redogörs även för uppskattade effekter för olika krisberedskapsaktörer och för det svenska samhället i stort. MSB förordar också obligatorisk anslutning för aktörerna inom bland annat räddningstjänst och sjukvård. Enligt preliminär bedömning föreslås nuvarande Rakel avvecklas 2027.

Anslagsbehovet för att bygga upp den nya kommunikationslösningen är omfattande och uppskattas till 7,3 miljarder kronor. Det är nu upp till regeringen att fatta beslut för att MSB ska kunna gå vidare med  förslaget.

Många användarorganisationer har varit delaktiga i arbetet

Arbetet har bedrivits i nära dialog med exempelvis Polismyndigheten, Sveriges kommuner och Regioner (SKR), Trafikverket och Svenska kraftnät De har fått vara med och påverka inriktningen i det förslag som nu läggs fram.

– Användarnas synpunkter är väldigt viktiga. Det förslag som nu läggs fram utnyttjar de statliga infrastrukturresurser som redan finns samt utnyttjar marknadens teknik och innovation, säger Camilla Asp.

 

Redovisning av uppdrag till MSB att analysera och lämna förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar bäst kan tillgodoses (pdf)

Regeringsuppdrag om nästa generations Rakel (Rakel G2)

 

Bakgrund

MSB tilldelades i juni förra året ett utredningsuppdrag (Ju2020/02485/SSK) där uppdraget var att analysera och lämna förslag på hur ett utvecklat och säkert kommunikationssystem bäst kan tillgodoses och vem eller vilka aktörer som bör få ansvaret att genomföra förslaget.

Uppdraget att analysera det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för olika aktörer på regeringen.se