När Post- och telestyrelsen (PTS) redovisar klagomålen för helåret 2016 hamnar nummerfrågor i topp.

- För att marknaden för telefonitjänster ska fungera väl och för att alla ska kunna dra nytta av den konkurrens som finns är det viktigt att kunderna upplever det så enkelt som möjligt att byta operatör. Frågan om nummerportering är därför viktig för oss och vi kommer att följa utvecklingen av antalet klagomål på området, säger Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, chef för enheten för konsumenträttigheter.

Pressmeddelande från Post- och telestyrelsen:

De fem vanligaste klagomålen under 2016 handlar om

  • nummerfrågor,
  • avbrott,
  • otillbörlig marknadsföring,
  • tillgänglighet och
  • täckning.

Nummerfrågor handlar framförallt om nummerporteringar, alltså överflyttning av nummer när man byter operatör.

Bland klagomål på nummer finns även situationer då man blir uppringd av nummer som inte går att spåra till någon abonnent.

 

Klagomål på otillbörlig marknadsföring har minskat

Ett stort problem under de senaste åren har varit otillbörlig marknadsföring, eller oseriös telefonförsäljning. Det vanligast klagomålet är att abonnentens abonnemang förts över till en ny operatör utan att abonnenten anser sig ha ingått avtal om detta. Det handlar också ofta om att operatören har lämnat felaktig information när abonnenten ingick avtal med operatören.

PTS har tillsammans med Konsumentverket, Telekområdgivarna och de nätägande operatörerna under 2015 tagit fram en handlingsplan och under 2016 har arbetet med handlingsplanen fortsatt.

Ta del av rapporten här

 

Bakgrund

PTS sammanställer de klagomål som kommer in till myndigheten, som rör elektronisk kommunikation, och publicerar klagomålsstatistik varje kvartal. Genom klagomålen får PTS en uppfattning om vilka problem som finns på marknaden och vilka åtgärder som kan vara nödvändiga. 

PTS har inte möjlighet att ingripa i enskilda konsumenters klagomål och tvister. Har du klagomål bör du i första hand kontakta din operatör. Om det inte hjälper kan du vända dig till Telekområdgivarna, om ditt klagomål gäller elektronisk kommunikation.