Nu blir bredband och mobila kommunikationer tryggare och bättre

26 februari 2022

Regeringen har beslutat om en proposition som innehåller ett förslag om ny lag om elektroniska kommunikationer. Förslaget moderniserar lagen och samtidigt genomförs ett EU-direktiv på området. Förslaget innehåller nya regler om konsumentskydd för användare, tillgång, säkerhetsregler och konkurrensregler. Lagen främjar också fortsatt utbyggnad av fiber och trådlösa nät.

Nyhet från Regeringskansliet: 

- Den här infrastrukturen är helt avgörande för samhällets funktion och robusthet. Hela Sverige får genom den nya lagen ett bättre och säkrare utbud av bredband och mobilkommunikationer. Utbyggnaden av 5G och kommande generationers kommunikationssystem ställer höga krav på samarbete mellan alla delar av samhället för att Sverige fortsätta ska ligga i framkant, säger digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

I förslaget ges Post- och telestyrelsen, PTS, fler verktyg att besluta om att tillåta bredbandsoperatörer att få tillgång till andras nät där det saknas tillräcklig konkurrens. Med lagen införs också en skyldighet för myndigheter, däribland kommuner, att upplåta utrymme i byggnader med mera för installation av antenner för trådlös kommunikation.

Med lagen moderniseras även reglerna så att alla former av elektroniska kommunikationer, även internetbaserade appar, omfattas. Bland annat kommer krav ställas på exempelvis säkerhet och kvalitet i dessa tjänster. Den som tillhandahåller en sådan tjänst kommer att vara skyldig att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera risker som hotar säkerheten i nät och tjänster. Tillhandahållare av sådana tjänster ska också rapportera säkerhetsincidenter till tillsynsmyndigheten.

Med den nya lagen införs även möjligheten till sanktionsavgifter mot de aktörer som inte lever upp till skyldigheter i lagen. Sanktionsavgifter kan till exempel bli aktuella om operatörer inte lever upp till skyldigheten att i brottsbekämpande syfte underlätta för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Sanktionsavgiften kan som högst vara 10 miljoner kronor.

Det sker också en anpassning av reglerna så att de blir mer likartade i hela EU, till nytta för både slutanvändare och de företag som står för tjänsterna.

 

Presskontakt

Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel): 08-405 10 00
Mobil: 073-043 78 85
e-post till Amalia Pedersen