Ny standard ska ge mer robusta och driftsäkra fibernät

Nu finns det en branschstandard för dem som arbetar med att beställa, bygga eller besikta fibernät. Standarden ska ge mer robusta och driftsäkra nät.

Den it-infrastruktur som byggs i dag kommer samhället att vara beroende av under en lång tid framöver. Därför måste den vara robust, driftsäker och anläggas kostnadseffektivt.

Det har hittills inte funnits någon etablerad standard för hur ett fibernät bör förläggas. Nu finns en standard, framtagen av branschen, som kan ses som lägsta godtagbara nivå vid en förläggning av fiberinfrastruktur. Om alla fibernät var byggda efter denna standard skulle framtida underhåll och utveckling underlättas betydligt. Ett enhetligt sätt att bygga it-infrastruktur är ett sätt att skapa mer robusta nät.

 

Standarden beskriver minimikrav

Anvisningarna i standarden beskriver de minimikrav som ska gälla när man planerar, projekterar, förlägger eller dokumenterar fibernät och beskriver ett antal moment: projektering, förläggningsmetoder i olika markförhållanden, materialval, metoder för att bygga robusta noder, samförläggning och dokumentationsrutiner. Allt material finns samlat på www.robustfiber.se. Webbplatsen kommer löpande att byggas ut med mer material.

 

Certifiering är nästa steg

För att höja kompetensnivån hos företag och individer ytterligare, förbereds just nu möjligheten till certifiering. Den ska ge kunskaper kring hur man förlägger fiberinfrastruktur på ett kvalitativt och metodanpassat sätt. Inom områden som planering, projektering och förläggning av fibernät saknas i dag möjlighet att genomgå certifiering. Du kan certifiera ditt företag redan idag och individer ska kunna certifiera sig och få utbildningsbevis under våren 2017..

Projektet Robust fiber har samlat en lång rad aktörer i branschen. Det drivs som ett fristående branschprojekt och får under etableringsfasen projektstöd av Post- och telestyrelsen (PTS). Läs mer på www.robustfiber.se.

 

För mer information
Christina Hedlund, rådgivare, Post- och telestyrelsen: 073-644 56 67
Jimmy Persson, produktchef, Svenska stadsnätsföreningen: 073-274 26 15