Nya föreskrifter om avgifter för 2022

20 december 2021

PTS har nu fastslagit de avgifter som myndigheten tar ut av marknadsaktörer under 2022 i nya föreskrifter.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

PTS förvaltningsverksamhet finansieras till största delen av avgifter som tas ut från operatörer och tillståndshavare. Avgifterna baseras på prognoser för PTS egna kostnader för verksamheten samt prognoser baserade på marknadens uppgifter om volymer och omsättning. Eftersom dessa prognoser varierar från år till år så kan PTS olika avgifter komma att justeras.  

PTS har nu beslutat om de avgifter som ska gälla 2022. De finns sammanställda i en ny föreskrift som börjar gälla den 1 januari 2022.

Avgift för anmälningspliktig verksamhet och nummertillstånd
Avgift för den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, samt avgift för den som har tillstånd att använda nummer fastställs från och med 1 januari 2022 av regeringen genom förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Nivån på dessa avgifter kommer även fortsättningsvis att grundas på prognoser över PTS kostnader för verksamheten, prognoser över marknadens uppgifter om omsättning samt prognoser över antalet nummertillstånd. PTS ska enligt en ny bestämmelse i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen varje år redovisa underlag för avgifterna i en särskild rapport till regeringen.

Sammanfattning av ändringar
De avgifter som är oförändrade är:

  • Nummertillstånd
  • Radioutrustningslagen
  • Betrodda tjänster

För följande avgifter sker förändringar:

  • Höjd avgift för Anmälningspliktig verksamhet
  • Höjd avgift för Radiotillstånd
  • Höjd avgift för Beredskapsavgift
  • Höjd avgift för Posttillsyn
  • Höjd avgift för Obeställbara brev
  • Sänkt avgift för Utbyggnadslagen
  • Sänkt avgift för Paketleveranstjänster

Mer information om 2022 års avgifter, inklusive exakta avgiftsnivåer inom respektive område ovan, finns i PTS föreskrifter samt i förordning (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet .

> Gällande föreskrifter om avgifter

Här finns information om hur PTS verksamhet finansieras.

Ta gärna också del av frågor och svar om PTS avgifter.

 

Mer information

Frågor om PTS finansiering och avgifter hanteras av ekonomi- och controllerenheten, via e-post fakturaservice@pts.se eller via telefon 08-678 55 00.

Mediefrågor hanteras av PTS presstjänst, 08-678 55 55.