Operatörerna genomför utlovade åtgärder

Post- och telestyrelsens, PTS, årliga granskning av rapporterade incidenter visar att operatörerna genomför de åtgärder som de sagt att de ska göra. De är även överlag bra på att följa myndighetens regler om incidentrapportering.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

Under 2019 rapporterade operatörerna in dubbelt så många integritetsincidenter jämfört med året innan. Antalet driftstörningar och avbrott var ungefär lika många 2019 som 2018.

Det är de fyra största operatörerna Tele2, Telenor, Telia och Tre, som omfattas av PTS årliga uppföljning av integritets- och driftsäkerhetsincidenter. I granskningen ingår de incidenter som inte har behandlats i annan tillsyn.

Mer utförliga rapporter

PTS har anpassat granskningen till följd av rådande corona-pandemi och minskat antalet möten. Myndigheten bedömer dock att de kunnat genomföra arbetet i stort sett obehindrat med skriftliga svar från operatörerna istället för personliga möten.

Operatörerna är överlag bra på att rapportera incidenter till PTS enligt reglerna om incidentrapportering, även om det finns en förbättringspotential hos vissa operatörer. 

– En del rapporter inkommer för sent och vissa incidentrapporter skulle behöva vara mer utförliga, säger Frida Ekengren ansvarig för den årliga granskningen på PTS.

Syftet med den årliga granskningen är att följa upp att operatörerna vidtar åtgärder och drar lärdomar av inträffade integritetsincidenter, störningar eller avbrott.

 

 

Mer information

Frida Ekengren, avdelningen för säker kommunikation, tfn: 08-678 58 70
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55Om PTS tillsynsarbete inom driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra kommunikationsnät och -tjänster. Alla ska också kunna kommunicera elektroniskt utan att riskera att information som man lämnar ifrån sig används på ett oönskat sätt. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna om driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation (integritet). PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd, som denna granskning är ett exempel på, dels händelsestyrd i samband med inträffade händelser.