Översyn av statligt stöd till bredbandsinvesteringar

För att säkerställa en fortsatt effektiv utbyggnad av snabbt bredband i hela landet har regeringen gett Post- och telestyrelsen, PTS i uppdrag att analysera och föreslå hur framtida insatser för bredbandsutbyggnad med statliga medel kan utformas.

Pressmeddelande från Regeringskansliet:
  

- Utbyggnadstakten av bredband i Sverige är mycket hög. Regeringens mål är att hela landet ska ha tillgång till snabbt bredband 2025. Den tekniska utvecklingen gör dock att vi behöver göra nya beräkningar så att vi når ut till så många som möjligt på landsbygd och glesbygd. Statens medel ska komplettera marknadsaktörerna på ett effektivt sätt, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Regeringen har uppmärksammat att det även i framtiden kommer finnas ett behov av statliga medel för en fortsatt snabb bredbandsutbyggnad.

PTS får därför i uppdrag att analysera och föreslå hur framtida insatser för bredbandsutbyggnad med statliga medel kan utformas, samt att undersöka olika alternativ för vilken statlig aktör som kan administrera sådana insatser och vilka kostnader som är förknippade med detta.

Inom ramen för uppdraget ska PTS inhämta synpunkter från Statens jordbruksverk, Tillväxtverket, länsstyrelserna, de regionala bredbandskoordinatorerna samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senaste den 15 november 2017.