PTS analyserar bredbandsmarkanden

Syftet med Post- och telestyrelsen, PTS, arbete är att ha bra spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation så att det blir långsiktigt hållbar konkurrens mellan olika aktörer. Marknaderna som ska analyseras är marknaderna för lokalt respektive centralt tillträde till nätinfrastruktur. På dessa marknader finns både små och stora aktörer som kan vara både privat och kommunalt ägda, exempelvis ett stadsnät. Utifrån analysen kommer PTS sen besluta om marknaderna ska regleras, och i så fall hur.

Syftet med analyserna är att studera om en aktör är tillräckligt stark och om denne skapar konkurrensproblem. En nätägare som redan beter sig konkurrensvänligt på alla sätt kommer sannolikt inte att behöva agera annorlunda med anledning av en eventuell kommande reglering.

Steg 1: Vilken är marknadsavgränsningen? Hur ser en bredbandstjänst ut geografiskt och produktmässigt och hur kan marknaden avgränsas?

Steg 2 Finns bredbandsoperatörer med betydande marknadsinflytande? Dessa operatörer kallas ibland SMP-aktörer ("Significant Market Power"). Om PTS identifierar en eller flera SMP-aktörer ska PTS se till att aktören beter sig korrekt mot sina grossistkunder genom att ålägga proportionerliga skyldigheter, vilket är sista steget i analysen.

Läs mer:

Blogginlägg om översynen av bredbandsmarknaderna

PTS om reglering av lokalt tillträde

PTS om reglering av centralt tillträde