PTS: Andelen kommuner med bredbandsstrategi fortsätter att öka

Tre av fyra kommuner har upprättat eller uppdaterat en bredbandsstrategi. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS), Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) och Bredbandsforums årliga enkätundersökning om kommuners bredbandsarbete. PTS, SKL och Bredbandsforum har genomfört enkätundersökningar under sex års tid, för att få veta i vilken utsträckning kommuner arbetar med att planera och främja sin bredbandsutbyggnad.


Årets undersökning visar att 72 procent av de svarande kommunerna har upprättat eller uppdaterat sin bredbandsstrategi vilket är en ökning från 65 procent förra året. En bredbandsstrategi beskriver bredbandstillgång, framtida behov och förutsättningar för utbyggnad.

Sju av tio bredbandsstrategier innehåller en handlinsplan, vilket är på samma nivå som föregående år.

Knappt hälften av kommunerna har mål för robusthet i sina bredbandsstrategier. PTS föreskrifter om krav på driftssäkerhet trädde i kraft den 1 januari 2016 och ställer krav för att uppnå driftsäkra nät och tjänster. Arbetet med att åstadkomma önskvärd grad av robusthet behöver därför prioriteras i kommunerna.

Undersökningen tittar även på hur kommuner arbetar med e-tjänsten Ledningskollen samt hur kommunerna samarbetar och vilka olika sätt de arbetar på för att främja bredbandsutbyggnad.

Ta del av undersökningen här.

 

Bredbandskartan visar strategierna

Undersökningen visar att sex av tio kommuner använder PTS e-tjänst Bredbandskartan, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Den största ökningen låg på användning inom stödhantering – Ansökningskartan – där användningen fördubblats.

Bredbandskartans strategidel är uppdaterad med information från enkätundersökningen. Man kan titta på olika kommuner och län, och se huruvida det finns en strategi och (i de flesta fall) även kunna ta del av strategin i fråga.

Syftet med Bredbandskartan är att underlätta för kommuner, län, byalag och privatpersoner att komma igång med bredbandsutbyggnad. Den kommun som står inför att upprätta eller uppdatera sin bredbandsstrategi kan hitta användbar information och inspiration i kartan.

Saknas det någon kommunstrategi i kartan? Skicka i sådana fall gärna in den till oss på bredbandskartan@pts.se.