PTS beslutar om ändringar av Telias skyldigheter på marknad 3a

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att ändra vissa av Telias skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a).

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

PTS bedömer att det finns skäl att upphäva eller ändra vissa skyldigheter i 2015 års beslut på marknaden för lokalt tillträde med de ändringar avseende pris som gjordes genom ett ändringsbeslut 2018. Skälet är att myndigheten bedömer att dessa skyldigheter inte längre kan anses ändamålsenliga och proportionerliga.

PTS ändrar skyldigheter

Nu har myndigheten ändrat ett antal av Telias skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur.

Det handlar bland annat om skyldigheterna om att tillhandahålla tillträde och virtuellt tillträde till kopparnät och till kanalisation upphävs. Dessutom ändras den så kallade varseltiden, för hur Telia ska informera samlokaliserade operatörer vid nedläggning av telestationer, till 18 månader.

PTS antar även en ny prisbilaga för kopparpriser.  

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2020.

Klicka här för att läsa beslutet.

 

Mer information

Emma Nörler Trautmann, PTS enheten för reglering av bredbandsinfrastruktur, 073-644 55 75
PTS presstjänst, 08-678 55 55

 

Bakgrund

I november 2019 notifierade PTS tre utkast till beslut till EU-kommissionen avseende lokalt tillträde till fibernät respektive kopparnät (marknad 3a fiber respektive 3a koppar) samt centralt tillträde (marknad 3b). Utkasten var dessförinnan föremål för samråd med marknaden (maj 2019). I februari 2020 beslutade EU-kommissionen att PTS inte får fatta det notifierade beslutet avseende marknad 3a fiber.

Nu gällande beslut från 2015 om skyldigheter på marknad 3a omfattar Telias kopparnät och fibernät. PTS gör bedömningen att EU-kommissionens beslut utgör hinder även mot att fatta ett nytt beslut avseende Telias kopparnät, dvs. en del av den marknad som omfattas av beslutet från 2015. PTS kommer därför att avvakta med att fatta beslut kring denna marknad.

Konkurrenssituationen på marknad 3b är avhängig eventuell reglering på marknad 3a fiber. PTS kommer därför i nuläget heller inte att fatta något nytt beslut kring denna marknad.