PTS följer upp kraven på reservkraft

Mobil- och bredbandsoperatörerna måste ha reservkraft så att näten fungerar även vid elavbrott. Post- och telestyrelsen, PTS, ska nu granska om operatörerna lever upp till kraven.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

För fem år sedan införde PTS nya regler om driftsäkerhet. Operatörerna fick fem år på sig att genomföra lämpliga åtgärder för att följa reglerna. Den 10 juni i år trädde reglerna i full kraft.

PTS granskning omfattar fyra mobiloperatörer samt fyra bredbandsoperatörer. Myndigheten kommer att kontrollera regelefterlevnaden på flera platser runt om i landet, både i tätort och på landsbygden.

– När fler och fler människor i samhället förlitar sig på elektronisk kommunikation så måste det finnas rimliga krav på driftsäkerheten hos dessa tjänster, säger Karin Thomasson, ansvarig handläggare på PTS.

PTS förhoppning är att de fem åren som operatörerna fick för att ställa om har gjort att samtliga operatörer nu lever upp till kraven.

Reglerna om driftsäkerhet innehåller även krav på redundans. Den aktuella tillsynen fokuserar på reservkraft. Det är inte uteslutet att PTS vid ett senare tillfälle kommer att granska operatörernas efterlevnad av kraven på redundans.

PTS krav på reservkraft
Kraven på reservkraft är högre ju fler anslutningar som skulle drabbas. De viktigaste delarna av nätet ska ha reservkraft som räcker 24 timmar. För mobiloperatörer finns ytterligare krav oberoende av hur många anslutningar som påverkas. Där avgörs hur högt kravet är istället av om det är inom tätort (8 000 eller fler invånare) eller inte.

Mer information

Karin Thomasson, handläggare på PTS, tfn: 08-678 5515
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om PTS arbete med driftsäkerhet

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra elektroniska kommunikationsnät och tjänster. PTS har tagit fram föreskrifter som ska säkerställa att marknadens aktörer bedriver ett långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete. Syftet är att nät och tjänster ska uppnå en grundläggande nivå av driftsäkerhet. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna och genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd tillsyn, som denna är ett exempel på, dels tillsyn i samband med inträffade incidenter, så kallad händelsestyrd tillsyn.