PTS föreslår 5 Mbit/s som ny grundnivå för internethastighet

Post- och telestyrelsen (PTS) rekommenderar att nivån för grundläggande internethastighet som staten garanterar nu höjs till 5 Mbit/s. Det fastslås i rapporten Översyn av nivån för funktionellt tillträde till internet. I och med detta slutrapporteras det första uppdraget av flera som PTS får med anledning av den nya bredbandsstrategin.

På uppdrag av regeringen har PTS utrett den överföringshastighet som krävs för att säkerställa att alla hushåll och företag har tillgång till internettjänster som är grundläggande för att kunna bo och verka var som helst i landet. PTS bedömer att hushållen och företagen behöver 5 Mbit/s för att kunna tillgodogöra sig dessa tjänster. Därför rekommenderar PTS en höjning från dagens nivå på 1 Mbit/s till 5 Mbit/s. Efter fem år föreslås en översyn och eventuell revidering.

- Vi föreslår en femdubbling av nivån för grundläggande internet, från 1 Mbit/s till 5 Mbit/s. Det är en nivå som väl tillgodoser dagens grundläggande behov. Det finns redan i dag goda förutsättningar för nästan alla hushåll och företag att nå högre internethastigheter via de bredbandsnät som finns etablerade, säger PTS generaldirektör Dan Sjöblom.

Grundläggande internet ska ge möjligheter att söka information på internet, ta del av nyheter, söka jobb eller utbilda sig på distans, sköta sin privatekonomi och tillgodogöra sig samhällsservice från det offentliga. Oavsett var man bor och verkar ska man kunna kommunicera via e-post, sociala medier och använda videosamtal. PTS definition av grundläggande internet baseras på EU-kommissionens direktivförslag om elektroniska kommunikationer. Tjänster som till exempel att se på TV eller överföring av rörlig bild med högre kvalitet ingår inte i samhällsomfattande tjänster.

 

Tillgången god i nuläget

PTS konstaterar att hushållen och företagens tillgång till 5 Mbit/s är mycket god. Det finns flera infrastrukturer som kan tillgodose hushållen och företagen med sådana överföringshastigheter. De allra flesta har således tillgång till grundläggande internet via olika infrastrukturer. Det är endast i de fall där det behövs en mer kostsam installation hos den enskilde som PTS bedömer att det saknas tillgång.
Just nu pågår en omställning till framtidssäker infrastruktur. Målet är att år 2025 ska nästan alla ha tillgång till mycket höga överföringshastigheter i hemmet eller företaget. Fram till dess kan hushållen och företagen behöva förlita sig på tekniska lösningar såsom mobilnät, radiolänk och satellit för att få tillgång till högre överföringshastigheter.

 

PTS föreslår nytt uppdrag

PTS föreslår även att regeringen ger PTS i uppdrag att säkerställa hushållens och företagens tillgång till 5 Mbit/s. Myndigheten har uppskattat kostnaderna för detta till en investeringskostnad om 2,2 miljoner kr och årliga kostnader om cirka 1,7 miljoner kronor.

 

Bakgrund

Sedan 2008 har PTS haft ett särskilt uppdrag att upphandla telefonitjänster. Det innebär att PTS ska se till att hushåll eller företag som har haft tillgång till telefoni, men som nu saknar detta, åter får tillgång till telefonimöjligheter om det begärs.
Regeringen beslutade i december 2016 om en ny nationell bredbandsstrategi, målet är ett helt uppkopplat Sverige år 2025. PTS har under många år arbetat aktivt med samverkan, utbildningsinsatser och analyser i syfte att främja utbyggnad av bredband i hela landet och har nu en aktiv roll i bredbandsstrategins genomförande. Översyn av nivån för funktionellt tillträde till internet utgör slutrapport av det första uppdraget PTS fått med anledning av bredbandsstrategin.

 

Läs hela rapporten här

 


Mer information

Ann-Sofie Fahlgren, tf. enhetschef, tfn: 073 644 55 57
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55