PTS föreslår att vissa skyldigheter på marknad 3a ändras

Post- och telestyrelsen (PTS) förslår att vissa av Telias skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) ändras. Nu genomför myndigheten ett samråd av de föreslagna ändringarna.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

PTS bedömer att det finns skäl att upphäva eller ändra vissa skyldigheter i 2015 års beslut på marknaden för lokalt tillträde ändringar avseende kopparpriser som gjordes genom ändringsbeslut 2018. Skälet är att myndigheten bedömer att dessa skyldigheter inte längre kan anses ändamålsenliga och proportionerliga

Ändringarna beskrevs redan i de utkast till beslut som samråddes med marknaden och EU-kommissionen 2019, och som PTS på grund av beslut från EU-kommissionen inte kan besluta om.

Föreslagna ändringar

Skyldigheter och villkor ska upphävas eller ändras om ändamålet med åtgärden inte längre kvarstår. Det finns därför skäl att upphäva eller ändra vissa av de skyldigheter som nu gäller för Telia. De föreslagna ändringarna innebär bl.a. att skyldigheterna att tillhandahålla tillträde till kanalisation och virtuellt tillträde till kopparnät upphävs.

PTS finner även skäl att uppdatera priserna för tillträde till kopparnätet enligt gällande kalkylmodell.

PTS inhämtar synpunkter

PTS ger marknadens aktörer och övriga intressenter möjlighet att lämna synpunkter på det bifogade utkastet till ändringsbeslut. Senast den 4 maj 2020 ska synpunkterna kommit in till PTS.

Klicka här för att läsa samrådet

Kommande ändringar av kopparpriser

Kalkylmodellen för det fasta nätet är föremål för översyn i syfte att ta fram nya priser för perioden fram till 2025. PTS avser att ta fram nya priser under hösten 2020 och kommer då att bli föremål för nytt samråd.

 

Mer information

Emma Nörler Trautmann, PTS enheten för reglering av bredbandsinfrastruktur, 073-644 55 75
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Bakgrund

I november 2019 notifierade PTS tre utkast till beslut till EU-kommissionen avseende lokalt tillträde till fibernät respektive kopparnät (marknad 3a fiber respektive 3a koppar) samt centralt tillträde (marknad 3b). Utkasten var dessförinnan föremål för samråd med marknaden (maj 2019). I februari 2020 beslutade EU-kommissionen att PTS inte får fatta det notifierade beslutet avseende marknad 3a fiber.

Nu gällande beslut från 2015 om skyldigheter på marknad 3a omfattar Telias kopparnät och fibernät. PTS gör bedömningen att EU-kommissionens beslut utgör hinder även mot att fatta ett nytt beslut avseende Telias kopparnät, dvs. en del av den marknad som omfattas av beslutet från 2015. PTS kommer därför att avvakta med att fatta beslut kring denna marknad.

Konkurrenssituationen på marknad 3b är avhängig eventuell reglering på marknad 3a fiber. PTS kommer därför i nuläget heller inte att fatta något nytt beslut kring denna marknad.