PTS föreslår ny modell för bredbandsstöd

Regeringen har gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att analysera och föreslå hur framtida insatser för bredbandsutbyggnad med statliga medel kan utformas. PTS lämnar nu över myndighetens analys till Näringsdepartementet.


PTS gör bedömningen att utbyggnaden av bredband har kommit till ett sådant skede att det blir svårt att lösa den kvarvarande utbyggnaden genom lokala engagemang och en fördelning av bredbandsstöd som styrs av ansökningar, som i den nuvarande så kallade nerifrån och upp-modellen.

För att möta utmaningarna för bredbandsutbyggnaden framöver anser PTS att det behövs en högre grad av strategisk styrning av bredbandsstödet. PTS föreslår därför ett skifte till en uppifrån och ner-modell med ett centralt styrt system där offentliga aktörer gör kartläggningar och prioriteringar över områden som behöver stöd.

PTS förslag för en ny stödmodell innefattar bland annat att:

  • Stöd för bredbandsutbyggnad bör hanteras som ett statligt stöd framöver. Om fokus riktas på ett stöd kan det främja förutsebarheten för aktörerna på bredbandsmarknaden.
  • Bredbandsstödet bör vara ett nationellt stöd utanför landsbygdsprogrammet och den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Ett sådant stöd kan vara särskilt utformat för bredbandsutbyggnad och anpassat till utvecklingen på den svenska bredbandsmarknaden.
  • Den regionala kompetens som finns i respektive län bör tillvaratas och det ska vara möjligt att påverka var stödmedel fördelas genom kartläggningar samt prioriteringar på regional nivå.

Ett nytt bredbandsstöd i enlighet med den föreslagna modellen bör enligt PTS tas fram så snart som möjligt för att förbättra förutsättningarna att nå målen i regeringens bredbandsstrategi. I avvaktan på en ny stödordning bör efterfrågan på bredbandsstöd fångas upp inom landsbygdsprogrammet genom de ökade medel om en miljard kronor som regeringen har avsatt för bredbandsutbyggnad inom nuvarande programperiod.

PTS föreslås förvalta ett nytt stöd

I uppdraget ingick att undersöka vilken statlig aktör som skulle kunna administrera framtida insatser på bredbandsområdet.
I egenskap av sektorsmyndighet vad gäller elektronisk kommunikation har PTS en omfattande kompetens på bredbandsområdet. PTS föreslås därför förvalta den nya stödmodellen under vissa angivna förutsättningar, däribland att det är fråga om en uppifrån och ner-modell där PTS är beslutande och där offentliga aktörer på regional nivå står för bland annat konkurrensutsättningen av stödet samt uppföljningen av projekt.

Ta del av rapporten.