PTS genomför rikstäckande insamling av fiberpriser

Post- och telestyrelsen genomför just nu en rikstäckande insamling av priser för bl.a. svartfibertillträde. Syftet är att undersöka de regionala skillnaderna på priser för fast fiberbredband.

Pressmeddelande från PTS:

PTS går i dag ut med en rikstäckande insamling av priser för svartfibertillträde, tillträde till kommunikationsoperatörstjänster och slutkundspriser för fast fiberbredband. Syftet med arbetet är att kartlägga och bättre förstå möjlig regional variation i marknadsförhållanden för fiberbredband i Sverige.

Den stora dynamiken på fibermarknaden under de senaste åren, såsom mångfalden av privata och offentliga aktörer som bygger och äger nät i olika delar av landet, nödvändiggör en noggrann och uppdaterad marknadsanalys.
PTS vänder sig till cirka 250 nätägare och kommunikationsoperatörer i Sverige.

 

Underlag till kommande reglering

PTS ska vart tredje år göra marknadsanalyser på ett antal delmarknader för elektronisk kommunikation, som EU pekar ut.
Prisstudien kommer utgöra en del av beslutsunderlaget när myndigheten fattar beslut om reglering av marknaderna för lokalt och centralt tillträde för nätinfrastrukturtillträde. Arbetet med analyserna av marknaderna påbörjas nu under hösten 2016. PTS process för regleringsarbetet är att först att avgränsa den geografiska och produktmässiga omfattningen av marknaden.

Därefter prövar myndigheten om någon aktör har betydande inflytande och till sist beslutar PTS om skyldigheter för den/dessa operatörer.
PTS försöker att genomföra datainsamlingen på ett icke-betungande sätt och hoppas på alla inblandade parters medverkan.


Mer information

Johan Selin, PTS konkurrensavdelning, tfn: 08-678 57 74
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55


Om PTS konkurrensfrämjande arbete

EU-kommissionen har bestämt att PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna ska ta fram beslut om skyldigheter som operatörer med betydande marknadsinflytande ska följa.
Besluten bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, och syftar till att öka konkurrensen och därmed skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna.