PTS granskar hur utbyggnadslagen efterlevs

Post- och telestyrelsen (PTS) har inlett två tillsynsärenden kring hur den så kallade utbyggnadslagen efterlevs. Myndigheten ser ett behov av att kunskapen om lagen ökas och vill därför erbjuda informationsträffar till kommuner.

Pressmeddelande från Post- och telestyrelsen:


Den 1 juli 2016 trädde utbyggnadslagen i kraft. Lagens syfte är att främja utbyggnad av bredbandsnät. Den som vill bygga ett bredbandsnät kan nu under vissa förutsättningar till exempel få rätt till tillträde till kanalisation och till samordning vid en nätinnehavares bygg- och anläggningsprojekt.

 

Det är PTS uppgift att se till att lagen efterlevs.

PTS granskar Telia och stadsnät
Nu inleder myndigheten två tillsynsinsatser kopplade till utbyggnadslagen.
I det ena fallet granskar PTS Telias process för mottagande av bredbandsutbyggares begäran om tillträde till Telias infrastruktur.
Det andra fallet undersöker myndigheten hur de kommunala stadsnäten i Västerås, Eskilstuna, Linköping, Örebro, Kumla, Växjö och Halmstad efterlever bestämmelserna i utbyggnadslagen. Dessa stadsnät har valts ut med hänsyn till storlek på städerna, spridning i landet och som ett lämpligt antal tillsynsobjekt.
– Vi vill göra en ordentlig genomlysning av hur bland annat kommuner följer lagstiftningen. Vi ser att många följer lagens bestämmelser. Men vi har också indikationer på att kännedomen om lagen behöver öka på vissa håll, säger Marielle Sjögren, chef PTS enhet för tillsyn och tvistlösning.


PTS vill träffa kommuner
Som ett led i arbetet med att öka kännedomen om lagen vill PTS gärna komma ut och träffa kommunala stadsnät och kommunföreträdare för att berätta mer om lagstiftningen och PTS arbete på området. PTS kan då även få ökad förståelse för hur lagen införts i kommunerna och vilka eventuella svårigheter som kommunerna ser med lagen. Myndigheten erbjuder sig därför att från och med hösten besöka olika kommuner runt om i landet för informationsträffar.
– Syftet med de här informationsträffarna är att kommunerna ska få större förståelse för lagen, dess syfte och vilka fördelar som kommer av att vi främjar bredbandsutbyggnaden. Vi vill lyfta fram goda exempel och få fler att vilja göra rätt, säger Marielle Sjögren.
Intresseanmälan för möte med PTS


Låter det här intressant för din organisation? Kontakta då gärna PTS för fortsatt dialog.
Mejla till utbyggnad@pts.se

För mer information:
Marielle Sjögren, chef PTS enhet för tillsyn och tvistlösning, 073-644 55 96
PTS presstjänst, 08-678 55 55


Bakgrund om lagen
Med stöd av utbyggnadslagen (lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät) kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra. Det ska ge sänkta kostnader för utbyggnaden av bredband och bidra till att fler får tillgång till snabbt bredband. Utbyggnadslagen baseras på ett EU-direktiv.
Utbyggnadslagen medför rättigheter för bredbandsutbyggare och skyldigheter för nätinnehavare både inom och utom telekomsektorn. Nätinnehavare, som är ett offentligt organ eller nätinnehavare vars bygg- eller anläggningsprojekt helt eller delvis finansieras med offentliga medel, kan ha särskilda skyldigheter. De som omfattas av lagen är bredbandsutbyggare och nätinnehavare, vilka även kan vara offentliga organ som t.ex. statliga och kommunala myndigheter samt kommunala bolag.


Nyheten i sin helhet hittar du på
http://www.pts.se/sv/Nyheter/Internet/2017/PTS-granskar-hur-utbyggnadslagen-efterlevs/